Partnarskapsmøte

Dialogmøte mellom styret i Helse Førde og politisk leiing i kommunane/fylkeskommunen skal vere ein arena for drøfting av strategisk utvikling av helsetenestene og samhandlinga.

​Deltakarar frå Helse Førde er føretaksstyret og administrerande direktør. Frå kommunane deltek ein representant frå kvar kommune/fylkeskommunen, primært frå politisk leiing, i tillegg møter leiaren i rådmannsutvalet i KS. Helse Førde ivaretek saman med KS sekretariatsfunksjonen.

Forumet har møte ein gong i året. Partane skal samarbeide om førebuing og gjennomføring av dialogmøtet. Partane ber eigne kostnader.

Sist oppdatert 23.11.2023