Kirurgisk poliklinikk


Pålogging Checkware


Vi nyttar CheckWare som er eit digitalt system for sjølvrapportering og eigenmeistring til deg som pasient.

CheckWare er ei trygg eHelse-løysing som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultat og gjer det mogleg med behandlarstøtta behandling over internett. Dette gjev høg grad av pasientmedverknad, aukar kvaliteten på behandlinga og frigjer ressursar.

Ulikt dagens manuelle og papirbaserte rutinar, tilbyr CheckWare ei komplett digital løysning med tilgang til alle psykometriske testar og helsesekjema det er behov for, samt modular for eigenmestring. CheckWare kan tilpassast eitkvart behandlingsforløp og studiedesign. CheckWare kan integrerast med pasientjournalen og kan dokumentere heile klinikken si behandlingseffekt.

Kontakt

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde