Ergoterapi og velferdsteknologi

Vår kjernekompetanse er utgreiing og behandling/trening retta mot funksjonar som er grunnleggande for å meistre samansette aktivitetar i dagleglivet.

Ergoterapi og velferdsteknologi er organisert i Medisinsk klinikk og under avdelinga Samhandling og tverrprofesjonelle tenester. Ergoterapeutane er dagarbeidarar og yter tenester både til polikliniske og inneliggande pasientar, og har lokasjon på Førde Sentralsjukehus, Lærdal sjukehus og ved Nordfjord sjukehus.

Vår kjernekompetanse er utgreiing og behandling/trening retta mot funksjonar som er grunnleggande for å meistre samansette aktivitetar i dagleglivet, og dette gjeld uavhengig av funksjonsnedsetting, skade eller diagnose pasientane har. Vi behandlar pasientane etter tilvising, og samarbeider med avdelinga sitt øvrige personale. Tilvisingar frå andre fagområder i sjukehuset vert behandla ut frå kva slags kompetanse tilvisinga krev.

Ergoterapeutars kjernekompetanse er å medvirke til at mennesker får mulegheit til å være aktivt deltakende. Ergoterapeutane bistår derfor med kartlegging, vurdering og trening av ulike kroppsstrukturar og kroppsfunksjonar som sansing, kognisjon, kommunikasjon, rørsle, motorisk kontroll og handmotorisk funksjon. Hovudfokuset vårt er å kunne hjelpe kvar enkelt pasient til å vere mest muleg sjølvhjelpt, og til å kunne mestre samansette aktivitetar i dagleglivet; både fysisk, psykisk og kognitivt. Ein kartlegger derfor mulegheita til aktivitet og deltakelse gjennom å foreta ei aktivitetsanalyse, og ved bruk av kjende aktivitar vil ein kunne utrede både kognitiv evne og motorisk funksjon (ADL-observasjonar). Det er viktig for oss at det vi gjer gir meining hos pasienten og at fokuset vårt ligg på kvardagsaktiviteten.

I tillegg til pasientbehandlingar er fagutvikling, undervisning og rettleiing til studentar ein stor del av arbeidet vårt.

Eksempel på ergoterapitiltak

  • Utrede, trene, bevisstgjere og informere pasienten og pårørande om kognitive utfall (usynlege vanskar) ved for eksempel hjerneslag.
  • Utrede hukommelsesvanskar og mental svikt ved mistanke om demens.
  • Utrede funksjonssvikt og ressursar i forhold til dagleglivets aktivitetar (ADL).
  • Trene dagleglivets aktivitetar (påkledning, spising, toalettbesøk, lage mat).
  • Tilpassing av ortose og informasjon om trening etter handskade.
  • Kartlegge pasientar med ADL-Taxonomi.
  • Kartlegging av og tilrettelegging for pasientar med KOLS og andre lungelidingar.
  • Gi mulegheit for auka sjølvstende og meistring i kvardagen.
  • Tilrettelegge for aktivitet, finne løysingar i ulike fasar av eit sjukdomsforløp og ved ulike funksjonstap

Velferdsteknologi er ein samlebetegnelse på teknologiske løysingar der hensikta er å hjelpe brukarane til økt mestring i kvardagen. Desse løysingane kan vere med på å bidra til auka sjølvstende, livskvalitet og samfunnsdeltakelse til tross for sjukdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Hos oss jobber vi individretta og brukar blant anna spelteknologi i trening til pasientane. Trening med kommersielle dataspel kan bidra til betring i ADL-funksjonen som følge av at dei fysiske funksjonane betrast. I tillegg ser ein at dataspel også er hensiktsmessig for betring av blant anna balanse, hand- og armfunksjon, kognitiv funksjon og motivasjon. Det blir sagt at dataspel ofte kan gi lik eller bedre effekt enn tradisjonell trening. Eit eksempel på trening med hand –og armfunksjon er at ein kan få inn dobbelt så mange aktive rørsler i affisert hand under ei økt med dataspel enn vanleg tradisjonell trening, i tillegg til overføringsverdi til dagleglivet. Derfor vil ein kombinasjon med dataspel og tradisjonell trening vere effektivt.

Vi ynskjer å legge til rett for at våre pasientar med kognitive utfordringar skal kunne få ein kvardag tilnærma lik den kvardagen dei hadde før det aktuelle. Vi ynskjer derfor å vere behjelpeleg med løysingar som kan gjere kvardagen lettare. Dette kan vi gjere med å blant anna bruke dei hjelpemidla dei allerede har, som f.eks. mobiltelefonen. Eller dei kan introdusert for nye hjelpemiddel som f.eks. kalendere og klokker.
Ergoterapi ved ulike avdelingar og sjukehus

Kvart år tek Helse Førde i mot 4 ergoterapistudentar fordelt over 3 praksisperiodar. Studentplassane kan vere på Førde sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus eller ved BHT ( Bedriftshelsetenesta).

Studentpraksisen er regulert i avtale mellom Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet. Praksisperiodane har ei lengde på 7-11 veker. I denne perioden får dei eigen praksisrettleiar som blir deira kontaktperson under heile praksisen. I løpet av perioden er det mogleg å vere med på fleire avdelingar.

Nevrologisk avdeling er lokalisert i 4.etg. i høgblokka. Ergoterapeutane arbeider her med generell nevrologi (bl.a. MS, parkinson, ALS, hjernetumor og traume), hjerneslagspasientar og rehabiliteringspasientar. Eit hjerneslag eller ein annan nevrologisk tilstand får ofte konsekvensar i det daglege, og ergoterapeuten si oppgåve er blant anna å kartlegge pasienten si evne til å utføre aktivitetar som blant anna personleg stell, påkledning og matlaging. For å betre funksjonsnivået tilbyr ergoterapeuten både trening av fysiske og kognitive funksjonar.

I denne avdelinga har ein eit tett samarbeid med andre faggrupper og ein arbeider i tverrfaglege team.

Døme

- Mann 57 år. Jobber 100% som kokk.

- Blodpropp i venstre hjernehalvdel, med utfall på høgre side med lett lammelse både i høgre arm og bein. Han har også utfordringar med utføring av enkle praktiske oppgåver.


Hos ergoterapeuten blei det gjennomført ei aktivitetsanalyse der ein observerte svikt i gjennomføringa av aktiviteter som blant anna kaffikoking, pusse tenner og gre håret; sjølv med den friske handa. Det var òg vanskeleg med rekkefølgje og bruk av gjenstandar.

I denne situasjonen er det også viktig med ei kartlegging og vurdering av korleis pasienten sjølv forstår utfordringane og kva aktivitetar som er viktig for han å kunne mestre i sin nye kvardag. Vidare vil ein bruke hans ressurser i treninga i håp om å kunne hjelpe han til å komme tilbake til jobb, noko som er viktig for pasienten.

Handpoliklinikken er lokalisert i 1.etg. i Svanabygget og har inngang ved hovedheisane. Ergoterapeutane arbeider etter henvisning frå blant anna ortopedisk og revmatologisk avdeling på FSS, samt oppfølging frå andre sjukehus. I tillegg kan fastlegar og kommunale ergo –og fysioterapeutar henvise.

Vi får henvist pasientar med komplikasjonar etter operasjon i hand, men i hovedsak er det pasientar med seneskade, frakturar, nerveskade, artrose og andre revmatologiske tilstandar som behandlast med oppfølging i forhold til trening og tilvirking av ortoser.

Ergoterapeutane har i 2020 eit samarbeidsprosjekt med ortopedisk avdeling, «Nytt forløp for handrehabilitering i Helse Førde». Prosjektet inneber jobbglidning mellom ortoped og ergoterapeut, samt bruk av videokonsultasjon ved enkelte kontrollar.

Det er ansatt ein ergoterapeut i 60% stilling ved Nordfjord sjukehus og ergoterapeuten har desse ansvarsområda:

Eldremedisinsk poliklinikk
Poliklinikken er eit tverrfagleg tilbod for pasientar i Nordfjord som har kognitiv svikt, falltendens og/eller medisinendring. Ergoterapeuten sine oppgåver i teamet er å gjennomføre kognitive testar, kartlegge pasientens bustad, sosiale aktivitetar og interesser, i tillegg til ei ADL-vurdering. Dersom det er behov for oppfølging på kommunalt nivå tek ergoterapeuten kontakt med kommunal ergoterapeut for å vidareformidle behovet. Ergoterapeuten kan også vere til støtte for fastlegen i førarkortvurderingar, med testar som er spesielt utarbeid for dette.

Handterapi
Ergoterapeuten får henvist pasientar frå ortopedisk poliklinikk/avdeling og revmatologisk poliklinikk/avdeling i Førde, i tillegg til skadepoliklinikken på Eid. I nokre tilfeller kjem også henvisningane frå kommunal ergoterapeut/fysioterapeut. I hovudsak følger ergoterapeuten opp pasientar med bøye- eller strekkeseneskade, nerveskader, klemskader, distal radiusfraktur, fingerfraktur, UCL-skade, artose eller andre skader og revmatologiske lidingar. Ergoterapeuten tilpasser ortoser og følger opp i forhold til trening/øvingar. Ergoterapeuten kan også søke om nødvendige hjelpemidler.

KOLS-rehabilitering
To gonger i året blir det gjennomført KOLS-rehabilitering. Den foregår ein dag i veka over 6 veker, og er eit tverrfagleg tilbod med trening og undervisning. Ergoterapeuten underviser både teoretisk og praktisk i energiøkonomisering og arbeidsbesparande metodar. I tillegg har ergoterapeuten ein eller fleire individuelle samtalar med alle deltakarane der ein kartlegger aktivitetar i dagleglivet og bustad. Ved behov blir det tatt kontakt med kommunal ergoterapeut for oppfølging i heimen. Ergoterapeuten kan også søkje om enkle hjelpemiddel.

Medisinsk avdeling
Ergoterapeuten er tilgjengelig for inneliggande pasientar på medisinsk avdeling. Ergoterapeuten kan gjere ei kartlegging av ADL, kognitiv funksjon, vurdere svelgfunksjon/svelgtrening, posisjonering i seng og trykkavlastning for å forhindre trykksår. Ergoterapeuten kan også setje i gang søknad om hjelpemiddel som må på plass i heimen før pasientar kan skrivast ut.

Det er ansatt ein ergoterapeut i 40% stilling ved Lærdal sjukehus og ergoterapeuten har desse ansvarsområda:

Handterapi
Ergoterapeuten får henvist pasientar frå ortopedisk poliklinikk/avdeling og revmatologisk poliklinikk/avdeling i Førde i tillegg til at ein tek pasientar frå skadepoliklinikken i Lærdal.

Medisinsk avdeling
Ergoterapeuten er tilgjengeleg for inneliggande pasientar på medisinsk avdeling. Og kan vere behjelpeleg med kartlegging, trening og informasjon i forhold til kognitiv funksjon, ADL-funksjon, mobilisering/forflytning og energiøkonomisering. I tillegg kan ergoterapeuten tilvise til lokal ergoterapeut ved behov for hjelpemiddel eller liknande.

 

 


Kontakt

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

En bygning med et flagg foran

Lærdal sjukehus

Sjukehusvegen 9

6887 Lærdal

En person som sitter på en benk foran en bygning

Nordfjord sjukehus

Sjukehusvegen 14

6770 Nordfjordeid