Medisinsk poliklinikk - Nordfjord sjukehus

Medisinsk poliklinikk tilbyr utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med indremedisinske problemstillingar innan mage/tarm, hjarte, eldremedisin, infusjon og diabetes.

Tilvising frå lege

Alle pasientar som kjem til poliklinikken er tilvist frå lege eller eit anna sjukehus.

Utgreiing og kontroll

Etter at diagnose er stilt vil legen vurdere om du vil ha nytte av ytterlegare medisinsk behandling.
Ein del pasientar med kroniske sjukdommer kjem regelmessig til kontroll hos spesialist hos oss.

Kontakt

Ekspedisjonen til poliklinikkane ligg til venstre nå du kjem inn i hovudinngangen.
Meld deg i ekspedisjonen når du kjem, du vil då bli sendt vidare til den poliklinikken du skal til.
Ta også kontakt med ekspedisjonen etter besøket for registrering og betaling - også om du har frikort.

 

Behandling

 • Ultralyd hjarte
 • Belastnings EKG - sykkeltest
 • 24 timers registrering hjarterytme
 • 24 timers registrering blodtrykk
 • Hjartesviktoppfølging

 • Gastroscopi – undersøkelse av magesekk
 • Coloscopi – undersøkelse av tjukktarm
 • Du vil også få rettleiing og oppfølging av kroniske tarmsjukdomar
   

 • Her gjev vi legemidler som intravenøs behandling, direkte i ei blodåre, vi gjev biologiske legemidler og cellegift
 • Behandling til pasientar med ulike medisinske diagnosar, kreftsjukdom, revmatologiske-, og mage-/tarm-lidingar
 • Infusjonspoliklinikken har tett samarbeid med legespesialistar på Førde sentralsjukehus/Haukeland sjukehus
 • Cellegiftkurer blir starta på kreftavd. Førde sentralsjukehus/Haukeland sjukehus og fortsett på lokalsjukehus
 • Rettleiing og informasjon om sjukdom og behandling
 • Råd og rettleiing i forhold til ulike plager og symptomer samt oppfølging av eventuelle biverknader av behandlinga

 • Utredning av eldre pasienter med samansette sjukdommer
 • Vi utgreier falltendens, polyfarmasi (legemiddelbruk) og demens
 • Tverrfaglig team bestående av geriater, indremedisinsk lege, ergoterapeut, fysioterapeut, geriatrisk sjukepleiar og farmasøyt

Vi har tilbud til pasientar med diabetes med behov for oppfølging, opplæring i blodsukkermåling, diabetespumpe, kostrettleiing, m.m.

Test av hjarte- og lungekapasitet, vurdering av hjartelege, opplæring, trening og individuelle samtaler for å fremje meistring og livskvalitet.

Nordfjord sjukehus arbeider aktivt med å utarbeide tilbod der pasientar kan få vurdering og behandlingstilbod via telemedisin. Her føregår konsultasjonane ved at pasientar får direkte kontakt med legen via video (medisinsk avstandsoppfølging).

Kontakt

Telefon

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Ekspedisjonen til poliklinikkane ligg til venstre når du kjem inn hovudinngangen.

Vi har felles ekspedisjon og telefonsystem for alle våre poliklinikkar:
Hjartepoliklinikk
Gastroentrologisk poliklinikk
Diabetespoliklinikk
Infusjonspoliklinikk
Eldremedisinsk poliklinikk

Dersom du ynskjer å endre timen din, sjå lenger nede på sida for rettleiing.

En person som sitter på en benk foran en bygning

Nordfjord sjukehus

Sjukehusvegen 14

6770 Nordfjordeid

Buss

Nordfjordeid Rutebilstasjon ligg i Nordfjordeid sentrum og er om lag ein kilometer frå psykiatrisenteret/BUP/sjukehuset.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Nordfjordeid er det også bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Endre timeavtale

Du kan endre timeavtalen din sjølv på helsenorge.no
Logg inn for å endre time
Kvinne med briller som sit framfor ein dataskjerm med hodetelefonar med mikrofon