Medisinsk sengepost 2

Medisinsk sengepost 2 er ein heildøgns sengepost med totalt 15 sengeplassar. Vi utgreiar og behandlar pasientar med sjukdomar innan mage-tarmsystemet, lunge og ulike infeksjonar. I tillegg behandlar vi pasientar med generelle medisinske diagnosar.

Dei fleste pasientane våre er innlagt som øyeblikkeleg hjelp via akuttmottak.

Resten er planlagt innlegging. Dei møter i Innskrivinga i 1. etasje og blir teken imot av personale på utgreiingsposten.

Liggetida er vanlegvis 2-3 dagar.

Hos oss er det tilsett sjukepleiarar/spesialsjukepleiarar, hjelpepleiarar, helsefagarbeidarar, i tillegg er vi praksisplass for sjukepleie- og legestudentar og lærlingar innan helsefag. Vi har tett samarbeid med medisinsk sengepost 1 både med personale og sengeplassar.

I tillegg til sengepost har vi ein utgreiingspost som følgjer opp pasientar som er i eit utgreiingsforløp innan dei ulike sjukdomane.
Utgreiingsposten er ein dagpost mandag –fredag. Desse pasientane overnattar på pasienthotellet i 6.etg., eller på ein anna sengepost som vi har avtale med.

Hos oss har vi pasientar med:

  • KOLS
  • Lungekreft
  • Tuberkulose
  • Blodpropp
  • Ulike typar infeksjonar
  • Ulcerøs colitt
  • Morbus Chron
  • Magesår
  • Sjukdommar i lever, galle og bukspyttkjertel

 

Kontakt

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi held til på Førde sentralsjukehus i 8.etg.


Sekretær: 57839303 (dagtid man-fred)
Medisinsk sengepost 2: 57839936 (ettermiddag/natt/helg)
Seksjonsleiar: 57839304 (dagtid man-fred)

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde