Overgrepsmottaket

Vi tilbyr samtale, undersøking, prøvetaking, sporsikring og behandling ved seksuelle overgrep og for dei som har vert utsett for vald i nære relasjonar.

Overgrepsmottaket ligg i eigne lokale i bygg Aust ved Førde sentralsjukehus, har skjerma inngang og du kan komme til mottaket utan å treffe på andre enn sjukepleiar og legen som tek imot deg. Du kan også komme til oss ved kontakt med legevakta SYS-IKL.

PRAKTISK INFORMASJON

Du kan henvende deg anonymt, og treng ikkje oppgje personalia eller kva saka gjeld, før du vert satt over. Du kan ta kontakt på telefon for rådgiving eller få avtale om oppmøte hjå oss. Du kan også ta kontakt på vegne av andre enn deg sjølv. Du treng ikkje tilvising frå lege for å komme til oss.
Du får dekka transport til overgrepsmottaket. Undersøking, medisinsk behandling og oppfølginga du får vil vere utan kostnad for deg. Du får også tilbod om gratis bistandsadvokat.
Det er viktig at du kjem til overgrepsmottaket snarast mogleg etter eit overgrep, for å få den beste helsehjelpa og best mogleg dokumentasjon av kva som har skjedd. Det er viktig å ikkje vaske seg eller byte klede før du kjem til oss. Kom som du er! Det er ingen tidsfrist for å ta kontakt, og du kan også ta kontakt med oss, lang tid etter at overgrepet har skjedd.
Vi har teieplikta etter helsepersonellova. Alle opplysningar som vert gitt til oss vert lagt i lukka journal. Du bestemmer sjølv kva informasjon som kan gå vidare til eigen lege eller andre i hjelpeapparatet. Det er den overgrepsutsette sjølv som vel om saka skal anmeldast eller ikkje, og dette spørsmålet treng du ikkje å ta stilling til når du kjem til oss.

BEHANDLING

Vi gir behandling med omsyn til infeksjonsrisiko, uønskt graviditet og eventuelt fysiske skadar etter eit overgrep. Du får hjelp til oppfølging vidare i helsesporet i høve fysisk og psykisk helse. Du får tilbod om gratis bistandsadvokat i inntil 4 timar, og historia og rettsmedisinske spor vert dokumentert på ein måte som held i rettsystemet. Dette gjer det enklare for dei overgrepsutsatte dersom dei i etterkant vel å anmelde saka, og sikrar deira rettstryggleik i tillegg til den medisinske behandlinga.
Kontakt

Postadresse

Overgrepsmottaket, SYS IKL, Svanehaugvegen 2, 6812 Førde

Slik finn du fram

Oppmøtestad

2. etasje, Hildrabygget.


Ring 116117 og be om å bli satt over til Overgrepsmottaket. 
Dersom alvorleg skade, ring 113.
Dersom du føler deg i ein utrygg situasjon, ring 112.
Du kan også ringe legevaktsentralen SYS-IKL direkte på telefon 57 72 37 48 og be om Overgrepsmottaket. 
Du kan også sende oss ein SMS på telefon 929 88 785 dersom du ynskjer at vi skal ta kontakt med deg. Du vert då kontakta på dagtid måndag – fredag mellom 09:00 og 15:30.


En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde