ISP Dag

Vi har alle ei psykisk helse og dei aller fleste av oss vil oppleve psykiske vanskar i løpet av livet. Iblant kan desse bli så store at det vert vanskeleg å handtere kvardagen og ein får behov frå profesjonell hjelp frå spesialisthelsetenesta. Det er fastlegen din som i samråd med deg sender henvisning til oss.

Vi har god oversikt over andre tilbod som iblant kan vere betre eller like godt eigna som våre tilbod. I slike tilfelle vil vi rådgje deg og fastlege om å søke hjelp der først. Innan 10 dagar eter at vi har motteke digital henvisning vil du få eit brev frå oss. Der står det tilbod om første time, dato, klokkeslett og namn på behandlaren du skal møte.

Første time er ein vurderingssamtale der du og behandlar diskuterar problema dine og diskuterar om vi har tilbod som kan hjelpe deg vidare. Kva type behandling som kan høve for deg vil du og din terapeut blir samde om basert på kva som kjem fram i kartlegginga. Ofte vil behandlinga vere ein kombinasjon og iblant vil ein også samarbeide med andre terapeutar på senteret for å gje eit best mogeleg tilbod.

På poliklinikken jobbar lege, psykolog, sosionom, sjukepleiar, helsesportpedagog, spesialkonsulentar (rus) og andre høgskuleutdanna personell. Alle har vidareutdanning og mange har ytterlegare spesialisert seg på ulike typer psykiske lidingar (traume, ruslidingar, eteforstyrringar, kognitiv terapi, alderspsykiatri med meir).

Pasientar med psykiske lidingar er oftare enn andre utanfor arbeidslivet i lengre tid eller har aldri vore i arbeid eller høgare utdanning. Vi har difor tilsett tre jobbspesialistar der pasientar hjå oss kan få hjelp til å kome tilbake i arbeidsliv eller skule.

Om jobbspesialistane (PDF)

Kontakt

Telefon

På natt og kveldstid vil du bli sett over til kontaktsenteret ved Førde sentralsjukehus.

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Adresse

Dalavegen 29
6856 Sogndal