Oppgåvefordeling mellom primær- og spesialisthelsetenesta - depresjon

God samhandling og samordning, med kontinuitet og samanheng i behandlinga, er viktig. Dette føreset at fordelinga av ansvar og oppgåver er tydeleg og kjend.

Oversikta nedanfor er hjelpemiddel til raskt å vurdere kor alvorleg pasienten sin sjukdom er, og om han kan motta behandling i primærhelsetenesta, eller om det er naudsynt med tilvising til psykisk helsevern.

Vurder​ing av kor alvorleg depresjonen er og kvar pasienten bør motta behandling

N​​økkelsymptom:

 • vedvarende tristhet eller nedstemthet, og/eller
 • tap av evna til å føle interesse for noko eller glede seg
 • trøttheit og redusert energi

Dersom minst eitt av desse symptoma er til stades dei fleste dagar, mesteparten av tida, i minst to veker, spør om relaterte symptom.


Relaterte s​ymptom

 • Søvnforstyrringar
 • Konsentrasjonsvanskar
 • Mangel på initiativ og det å kunne ta avgjerder
 • Låg sjølvkjensle, skuldkjensle, pessimiske, klandrar seg sjølv
 • generell uro og spenning
 • sjølvmordstankar eller sjølvmordshandlingar

Fakto​rar som tilseier rådgjeving og oppfølging i primærhelsetenesta:

 • få av symptoma ovanfor
 • ingen depresjon i pasienten sin eller familien sin anamnese
 • tilgjengeleg sosial støtte
 • periodisk tilbakevendande symptom, eller symptom som har vart mindre enn to veker
 • ingen sjølvmordsrisiko
 • lite funksjonstap

Fak​torar som tilseier aktiv behandling i primærhelsetenesta:

 • fem symptom eller fleire
 • depresjon i pasienten sin eller familien sin anamnese
 • lite sosial støtte
 • sjølvmordstankar
 • funksjonstap

Faktorar ​som tilseier tilvising til spesialisthelsetenesta:

 • dårleg eller ufullstendig utbyte av behandlinga
 • tilbakefallsepisode innan eitt år
 • sjølvmordsrisiko
 • pasienten uttrykkjer ønskje om tilvising
 • nedsatt evne til eigenomsorg

Faktora​​r som tilseier hastetilvising til akutt psykisk helsevern:

 • sjølvmordsplanar
 • psykotiske symptom
 • sterk uro samtidig med ei rekkje alvorlege symptom
 • alvorleg nedsatt evne til eigenomsorg

Opplysningane ovanfor er henta frå Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten.


Sist oppdatert 28.12.2022