Psykiatrisk klinikk DPS Dag - tilvising

Vi har dagleg inntaksmøte for vurdering av nye tilvisingar.

Alle tilviste pasientar skal rettighetsvurderast i henhold til prioriteringsforskrifta og prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne. Vurderinga av rett til nødvendig helsehjelp, og fastsetting av frist for oppstart av utgreiing/behandling, vurderast ut ifrå dei opplysningane som kjem fram i tilvisinga.

Følgjande opplysningar bør kome fram i tilvisinga:

 • Kva behandling er ønska
 • Aktuelle symptom
 • Aktuell funksjonsskildring
 • Aktuelle kartleggingar/testar (til dømes MADRS, BDI, BAI, HAD)
 • Kva behandling/oppfølging er gitt fram til no, og effekt så langt?
 • Tidlegare psykiske helseplager
 • Kjende psykiske helseplager i nær familie
 • Somatisk status
 • Medisinar (dato for siste endringar og serumspeil)
 • Eventuell rusmiddel-/legemiddelavhengigheit
 • Cave
 • Omsorg for barn
 • Nettverk
 • Pasienten sin motivasjon for behandling
 • Fastlege bør vurdere korvidt pasienten er skikka for å ha førarkort der det er aktuelt

Relaterte vedlegg

Sist oppdatert 18.12.2023