Psykiatrisk klinikk - Tryggleik

Lokal tryggleik er ein lukka tryggleikspost for heile Helse Førde sitt opptaksområde. Vi tek imot pasientar under både frivillig og tvungen psykisk helsevern, inkludert pasientar som har dom på overføring til tvungen psykisk helsevern. Personalet er tverrfagleg samansett.

Lokal tryggleik har einerom med eige toalett og dusj. Sengeposten har låste ytterdører for å gje trygge rammer for deg og dei andre pasientane. Det inneber at du må kontakte personale for avtale om utgang.

Innlegging

Henvisningar angåande innlegging/overføring kjem oftast frå andre sengepostar i spesialisthelsetjenesta.

Målgruppe

Lokal tryggleik er ein psykiatrisk spesialpost for personar med alvorleg sinnsliding og betydeleg risiko for valdeleg atferd overfor andre, eventuelt med kompliserande tilleggsproblem som alvorleg personlegdomsforstyrring og rusmisbruk.

Behandling

Behandlinga på lokal tryggleik innfattar utredning, individuell behandling og rehabilitering/re-etablering i samfunnet.

Som pasient får du tildelt fast terapeut. Dette er lege eller psykolog. På kvar vakt vil du få tildelt eigen miljøkontakt. Dette kan vere sjukepleiar, hjelpepleiar, miljøterapeut eller assistent. Behandlingstilbodet vil vere individuelt tilpassa og kan bestå av samtale med terapeut (psykoterapi), legeundersøking inkludert blodprøvar og urinprøvar, sosionomtenester, medikamentell behandling, samt anna individ tilpassa behandling. Miljøterapeutiske tiltak består mellom anna av aktivitetar og støttesamtalar med miljøkontakt. Som ein del av behandlinga vert det lagt vekt på individuelt tilpassa formingsaktivitet, fysisk aktivitet og trening.

Lengde på innlegging vil være tilpassa deg og din situasjon/behov.

Vi ønskjer å ha god kontakt med pårørande og samarbeidande instansar.

Lokal tryggleik har ein barneansvarleg som har fokus på barn som pårørande.


Kontakt

Telefon

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Dagabygget


Visitt tid:

Det er høve til å motta besøk mellom kl. 16:00 og 20:00. Besøk foregår på eige besøksrom.

Besøk må vere avtala og planlagt dagen i førevegen. Besøk andre tider enn det som er oppgitt, ta kontakt med personalet.


Tryggleiksposten

Vi tek imot pasientar i Helse Førde sitt opptaksområde under både frivillig og tvungen psykisk helsevern.
Les meir om lokal tryggleik
skog

Kva med ungane når eg er sjuk?

Råd til foreldre og omsorgspersonar når familien opplever alvorleg sjukdom.
Last ned brosjyren (pdf)
Barn-som-pårørande---folder-nett.jpg