Behovsstyrt poliklinisk oppfølging

For nokre pasientgrupper er det høve til å registrere informasjon om eige sjukdomsforløp i ein digital nettportal. Dette skal gjere det enklare for deg å gje nødvendig informasjon til sjukehuset, og helsepersonell kan planlegge behandlinga di på førehand.

Du vil få ein SMS med innloggingslenke til sjukehuset si løysing for eigenregistrering. Innlogging skjer ved hjelp av elektronisk ID og all informasjon vert lagra på ein sikker måte og lagt til i journalen din. 

Løysinga er ikkje for øyeblikkeleg hjelp. Då må du kontakte legevakta eller ringe 113.

Slik er ​prosessen:

poliklinisk_oppfolging.png

Prosessen forklart: 1. sjukehuset sender ut spørsmål til pasienten 2. Pasienten mottek SMS, svarar og sender skjema tilbake 3. Sjukehuset mottek skjemaet og vurderer behov for oppfølging 4. Pasienten får tilbakemelding på om det er behov for anna oppfølging.Du får tilbod om oppfølging ved hjelp av digital eigenregistrering når du har ordinær time på poliklinikk eller ved anna opphald på sjukehuset.  

Det blir sendt ei tekstmelding til deg når du skal svare på spørsmåla i eigenregistreringa. Innlogginga kan skje frå mobiltelefon, nettbrett eller PC. Etter innlogging kjem du direkte til spørsmåla. Når du er ferdig, trykker du «levér» og du vil få ei tilbakemelding som syner resultatet. Når det er tid for ny eigenregistrering får du nytt varsel på SMS.  

Vi rår deg til å sjå filmen under før du gjennomfører eigenregistreringa første gong. Ønskjer du meir informasjon så kan du ta kontakt med di avdeling på sjukehuset. 

 

Når du har levert svara dine så blir dei vurderte av helsepersonell. Svara dine gjer at helsepersonell kan tilpasse eventuell vidare oppfølging ein god måte.  

Ta kontakt med di avdeling dersom du ikkje lenger ønskjer å nytte deg av tilbodet om digital eigenregistrering. 

Sist oppdatert 08.12.2022