Behandling

Gastric sleeve - fedmeoperasjon

Personar med sjukeleg overvekt som ønsker å gå ned i vekt, men som ikkje har lykkast etter gjentatte forsøk, kan ha nytte av fedmeoperasjon. Hovudårsaka til at ein fedmeoperasjon gir vektreduksjon er at ein blir raskare mett og mindre svolten, ikkje at ein har kopla ut delar av tarmen. Sleeve-gastrektomi er ein type fedmeoperasjon der omtrent 80 prosent av magesekken blir fjerna. Dette gir magesekken mykje mindre volum, og du får derfor følelsen av å vere mett raskare.
Varig vektreduksjon krev varig endring i åtferd. Menneske er forskjellige, men for dei fleste inneber endringane en kombinasjon av kaloriredusert kost, auka fysisk aktivitet og mindre stillesitting. Det finst forskjellige metodar som kan bidra til slik åtferdsendring, både kirurgiske og ikkje-kirurgiske. 

Sleeve-gastrektomi skil seg frå gastrisk bypass ved at tarmane ikkje blir kopla om. I praksis betyr dette at risikoen for manglar på vitamin og mineral er noko lågare. Sidan ein del av magesekken blir fjerna, kan ein ikkje reversere inngrepet.

Før

Det er viktig å vere godt førebudd før ein fedmeoperasjon. Sjukehuset tilbyr både individuell og gruppebasert rettleiing. 

Alle som skal bli fedmeoperert, vil bli kalla inn til ein eller fleire av behandlarane i vårt tverrfaglege team (lege, fysioterapeut, sjukepleiar, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog) både før og etter operasjonen. 

Du vil bli kalla inn til ei samtale hos lege før operasjonen (sleeve-gastrektomi eller gastrisk bypass). Det er viktig at du tar med skriftleg liste over alle medisinar,  kosttilskot og naturmiddel du bruker, inkludert nøyaktige namn, styrke og doseringar. Liste over dei reseptpliktige medisinane dine finn du på helsenorge.no eller hos fastlegen. Enkelte pasientar må også gjennomgå ekstra undersøkingar som gastroskopi, røntgen eller hjarte- og lungeundersøking. 

Kvinner som er i fertil alder og er seksuelt aktive, må ta ein graviditetstest før planlagt operasjon. Dersom ein er gravid, må operasjonen bli utsett. 

Dei fleste som skal bli operert, må gå på ein lågkaloridiett (800–1200 kaloriar per dag) dei siste tre vekene før operasjonen. Dette vil gjere det lettare å gjennomføre operasjonen med kikkholskirurgi. Både mengda feitt inne i buken og størrelsen på levra vil bli redusert i løpet av ei lågkaloribehandling. 

Du bør bruke tida før operasjonen til å jobbe med etemønsteret ditt og matvareval. 
Her er nokre av de utfordringane det er lurt å ta tak i: 
 • Unngå småeting. Et til faste tider og bruk tid på måltidene. Nyt maten!  
 • Et mat med mykje protein: reint kjøtt, fugl eller fisk, egg, belgfrukter (erter, bønner, linser) eller magre mjølkeprodukt.  
 • Prøv å unngå å ete fordi du er lei deg, sint, deprimert eller kjedar deg.  
 • Følg ein lågkaloridiett tre veker før operasjonen. 

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for å sikre eit varig vekttap, og det er aldri for seint å begynne. Vi anbefaler minimum ein og ein halv time med fysisk aktivitet per veke med moderat intensitet. Det betyr at du skal bli lett andpusten. Ved høg intensitet kan du halvere den anbefalte tida.  

For å få eit vellykka resultat etter fedmeoperasjon er det heilt nødvendig at du forandrar etemønster og livsstil. Mentale og kroppslege forandringar må til, derfor er det viktig å førebu seg godt. Etemønster eller eteåtferd handlar om korleis du et i løpet av dagen. 

Vi skil mellom: 

 1. kjensleregulert eting, der du et eller drikk (f.eks. sjokolade, is, kaker, snacks) for å dempe ubehagelege følelsar som indre uro, angst eller tristheit, 
 2. ukontrollert eting, der du et mat i ukontrollerte mengder eller har ein tendens til impulsstyrt eting 
 3. eteavgrensing, der du i større eller mindre grad prøver å avgrense inntaket av mat 

Ein fedmeoperasjon kan gjere det lettare å endre desse etemønstera, men det er viktig at du alt før operasjonen er bevisst på kva etemønster som har prega deg, og som har ført til vektauken. 

I god tid før operasjonen kan du gradvis øve deg på å betre etemønsteret ditt slik at overgangen til tida etter operasjonen ikkje blir for vanskeleg. 

Enkelte som regulerer vanskelege følelsar med mat før operasjonen, opplever ein slags sorg over ikkje å kunne trøyste seg med sukker- og feittholdig mat i etterkant. Nokre treng derfor tett oppfølging både før og etter operasjonen for å lære seg andre måtar å handtere vanskelege følelsar på. 

 • Planlegg korleis du skal gjennomføre forandringane 
 • Et regelmessig og langsamt, tygg maten godt og øv på små porsjonsstørrelsar  
 • Auk aktivitetsnivået ditt for å komme i betre form  
 • Unngå vektauke mens du ventar på operasjonen  
 • Slutt å røyke 

I gjennomsnitt blir vekta redusert med 30 prosent etter gastrisk sleeve, men det er store individuelle forskjellar. Nokre går ned meir, andre mindre. Vekta vil i gjennomsnitt bli redusert 1–2 kg per veke det første halvåret. Etter 1–2 år etter operasjonen vil vekta stabilisere seg. 

Du kan ete fram til kl. 20.00 og drikke fram til kl. 24.00 kvelden før operasjonen. 


Helse Førde tilbyr eit obligatorisk gruppebasert informasjonskurs. Indviduell rettleiing blir gitt ved heilt spesielle behov som til dømes språkvanskar.

Under

Inngrepet blir gjort som kikkholskirurgi. Dette betyr at du får nokre få, små snitt i bukveggen, der vi fører inn operasjonsinstrument og kamera. Operasjonen tar normalt ein til to timar. 

Under operasjonen fjernar vi om lag 80 prosent av magesekken, slik at den får meir form av eit røyr («sleeve» = eit erme). Magesekken som er igjen, blir stifta saman med avanserte kirurgiske instrument, og huda blir lukka med stiftar. 

Sleeve-gastrektomi.jpg

(Illustrasjon av Kari C. Toverud)

Etter

Etter inngrepet blir du lagt på ei oppvakningsavdeling. Her overvaker vi kroppsfunksjonane dine ei stund før du får komme tilbake til sengeposten. 

Behovet for overvaking, smertelindring og antal dagar på sjukehuset avheng av om du er operert laparoskopisk (kikkhol) eller med open kirurgi. Normalt er du innlagt ein til tre dagar etter ein laparoskopisk operasjon og tre til fem dagar etter open operasjon. 

Du vil kunne drikke same dag som du er operert. Likevel er det viktig at du i starten tar det forsiktig, med berre små slurkar av væske av gongen og ventar ei stund før du drikk meir. Dersom du får smerte eller anna ubehag, skal du vente med å drikke meir. Dersom du får ubehag eller ikkje klarer å drikke nok, får du intravenøs væske. Dagen etter operasjonen kan du drikke så mykje du vil. 

Det er viktig å komme raskt i gang med å bevege seg etter operasjonen for å minske risikoen for blodpropp og lungekomplikasjonar.  

Alt dagen etter operasjonen kan og bør du komme ut av senga. Du kan etter kvart sitte oppe og gå i korridorane. 

Heimreisa frå sjukehuset bør du ha planlagt på førehand. Du kan ikkje køyre bil sjølv, og det er ein fordel om du blir henta. Sjukehuset kan eventuelt hjelpe deg med å ordne transport. 

Les meir om rettigheiter ved pasientreiser på helsenorge.no 

Dei fleste blir sjukemeldt ein periode etter fedmeoperasjon. 

Du må øve på det nye etemønsteret ditt før du går tilbake til arbeid, skule eller studium, så du er godt førebudd på å handtere det nye livet ditt. I den første perioden, når vekttapet er størst, vil mange pasientar oppleve at dei har lite overskot og blir fort slitne. Vi oppfordrar deg til å vere fysisk aktiv alt kort tid etter operasjonen. 

Oppfølging etter operasjonen skjer i samarbeid mellom sjukehuset og fastlegen. Dei første åra blir du kalla inn til fleire kontrollar ved sjukehuset. Du vil bli bedt om å ta blodprøver før eller når du møter til timen. Avhengig av resultata vil det kunne bli gjort endringar av medisinar og tilskot av vitamin og mineral. Fastlegen blir orientert om resultata frå desse. 

Det store vekttapet fører ofte til overskotshud som kan gi plager i form av eksem, irritasjon, infeksjon, gnagsår, smerte, redusert moglegheit for fysisk aktivitet og psykiske plager. 

Først etter at vekta di har vore stabil i minst eitt år og tidlegast to år etter fedmeoperasjonen, vurderer vi plastikkirurgi. Behovet ditt for plastikkirurgi bør bli vurdert av lege med erfaring innan feltet, og etter ei grundig medisinsk vurdering blir den endelege avgjerda tatt av kirurgen. 

Vektreduksjon aukar fruktbarheita, og mange blir overraska over å bli gravid alt etter å ha gått ned nokre få kilo. Vi fråråder kvinner å bli gravide dei første 18 månadene etter operasjonen fordi næringstilførselen til fosteret kan bli utilstrekkeleg. Vi anbefaler derfor sikker og trygg prevensjon i form av hormonspiral i denne perioden. Hormonspiralen bør vere på plass alt før oppstart av lågkaloridietten tre veker før operasjonen og bør vere i minst 18 månader etter operasjonen. 

Dei som blir gravide etter overvektskirurgi, må bli følgt nøye opp for å kontrollere vektauke, fosterets helse og førebygge komplikasjonar og manglar av viktige næringsstoff. Det bør bli tatt regelmessige blodprøver (kvar tredje månad) av jern, folat, vitamin B12, kalsium og vitamin D. 

Alvorlege komplikasjonar som bløding, infeksjon, skade på tarm, lekkasje frå tarm til bukhole, tarmslyng, blodpropp eller akutt hjarte- og karsjukdom og lungesjukdom hender hos inntil fem prosent av dei som blir operert for overvekt. Magesår kan oppstå i restmagesekken etter sleeve-gastrektomi. Du må derfor ta medisinar som førebygger magesår, dei første fire vekene etter operasjonen. 

For å førebygge kvalme, oppkast, gulping, luftsmerter, sure oppstøyt, forstopping og diaré anbefaler vi hyppige og små protein- og fiberrike måltid. Det er også viktig å tygge maten godt, ete langsamt og drikke rikeleg mellom måltida. Ofte toler du gjærbakst, pasta, ris, heile kjøttbitar, samt skal og hinner i frukt og grønsaker dårleg den første tida etter operasjonen. 

Dei vanlegaste plagene etter operasjonen er kvalme, oppkast, gulping, luftsmerter, sure oppstøyt, forstopping og diaré. Nokre av desse plagene oppstår først og fremst dersom du har ete for mykje eller for fort, og kan bli opplevd som at maten «stoppar opp». Kalsiumtablettar og jerntablettar kan også gi biverknader og plager frå mage og tarm. 

Det er normalt ikkje å ha avføring dagleg etter ein overvektsoperasjon fordi du et mindre og får i deg lite fiber. Avføring sjeldnare enn kvar tredje dag blir rekna som forstopping. 

Du kan førebygge forstopping ved å drikke rikeleg med vatn og vere i aktivitet. I tillegg kan du: 

 • Drikke Biola eller sviskesaft  
 • Ete svisker som har lege i vatn over natta  
 • Legge 1 spiseskei knuste linfrø i 0,5 glas vatn over natta. Et alt saman, gjerne med Biola til  
 • Ta laktulose (15–30 ml dagleg) i 2–4 dagar inntil avføring er normal 

Det er mange moglege årsaker til at diaré kan førekomme. Det kan blant anna komme av intoleranse for mjølkesukker (laktose), feittintoleranse eller at ein ikkje toler sukker, kunstige søtstoff eller fiber like godt som før. 
Får du diaré, bør du ikkje drikke søt mjølk eller ete mat som er laga av søt mjølk, for eksempel graut, brunost og prim. Ver også ekstra varsam med feitt i kosten. 

Andre typiske plager etter fedmeoperasjon er at du frys meir og mistar hår. Dette skjer fordi du går raskt ned i vekt. Kroppen reagerer med å spare energi på «mindre viktige» funksjonar i kroppen. Plagene kjem oftast i fasen med stor vektreduksjon og normaliserer seg som regel når vekta blir stabilisert. 

Stor vektreduksjon aukar risikoen for gallestein. 

Psykiske plager og livskvalitet blir ofte betre etter fedmeoperasjon, men enkelte kan utvikle eller få tilbakefall av tidlegare plager eller sjukdommar. Pasientar med alvorleg psykisk sjukdom treng tett oppfølging frå både sjukehus og fastlege. 

Ved gastrisk sleeve blir det fjerna ein stor del av magesekken, men tarmen blir ikkje kutta som ved gastrisk bypass. Risikoen for indre brokk (tarmslyng), vitamin- og mineralmangel, dumping og lågt blodsukker etter måltid er derfor lågare etter denne operasjonsmåten enn etter gastrisk bypass. Risikoen for sure oppstøyt og halsbrann er derimot høgare etter gastrisk sleeve. 

Dumping, også kalla «tidleg dumping», kjem blant anna av at drikke og matvarer med mykje sukker trekker væske inn i tynntarmen. Dette fører til symptom som magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, slappheit, hjartebank, kaldsveitting og svimmelheit. Desse symptoma oppstår som regel innan ein halvtime etter måltidet. 

Ein kan førebygge dumping ved at ein unngår raske karbohydrat (mat og drikke med mykje sukker i og mat laga av kvitt mjøl), og ved at du et hyppige og små protein- og fiberrike måltid. Det kan også vere lurt å skilje mat og drikke, for eksempel ved å unngå drikke i perioden frå ein halv time før til ein halv time etter måltidet. Dumpingplager forsvinn med tida. 

Lågt blodsukker, også kalla «sein dumping», kjem truleg av at bukspyttkjertelen skil ut for mykje insulin etter eit måltid. Lågt blodsukker kan oppstå ein til tre timar etter matinntak, og symptoma kan minne om dumping. 

Ein kan førebygge lågt blodsukker ved at ein et relativt små, hyppige og fiberrike måltid og ved å unngå raskt absorberberre karbohydrat (sukker og kvitt mel). Nokre kan få store plager med lågt blodsukker og annan type behandling kan bli nødvendig. 

Oppblåst mage, rumling og auka luftavgang er vanleg etter fedmeoperasjon. Ein av forklaringane på dette er at det nye etemønsteret gjer at mange svelger meir luft enn dei gjorde før operasjonen. Andre forklaringar på luftplager kan vere at noko av maten du et, ikkje blir ordentleg brote ned i mage og tynntarm. Nokre opplever også at dei ikkje toler mjølkesukker (laktose) som før, og dette kan også føre til luftplager. 

Du kan unngå luftplager ved å ete og drikke langsamt, tygge maten godt, unngå drikke med kolsyre, tyggegummi og harde drops. 

Biola, Cultura og yoghurt toler ein ofte betre enn vanleg mjølk, men prøv deg fram. Ein kan også hindre og lindre luftplager ved å ete mindre av det som gir ein plager, midlertidig redusere fiberrik mat, ete langsamt og vere fysisk aktiv. 

For å førebygge magesår skal alle ta ein medisin som hemmar syreproduksjonen i restmagesekken i fire veker etter inngrepet. 

Dei fleste pasientane med diabetes type 2 kan redusere dosen eller slutte med blodsukkersenkande medisinar (tablettar eller insulin). Det er viktig med hyppige eigenmålingar av blodsukkeret og tett oppfølging dei første vekene etter operasjonen. 

Mange pasientar med høgt blodtrykk kan etter operasjonen redusere eller slutte med blodtrykksmedisin, men ein god del må framleis ha behandling. Det er derfor viktig med regelmessig blodtrykkskontroll hos fastlegen etter operasjonen og eventuelle dosejusteringar av medisinar ved behov. 

Pasientar med sjukeleg overvekt har ofte for låge vitaminnivå i blodet alt før fedmeoperasjonen. 

Alle fedmeopererte kan utvikle mangel på viktige vitamin og mineral. For å førebygge manglar skal du ta følgande tilskot som alle kan variere i dose avhengig av blodprøvesvar. 
 • Multivitamin (komplett vitamin- og mineraltilskot med jern og K-vitamin, f.eks. Nycoplus Multi) 2 tablettar dagleg det første året etter operasjon, deretter 1–2 tablettar dagleg. 
 • Vitamin B12 i sprøyte, første gong ein månad etter operasjon, deretter 1 mg kvar tredje månad, eller vitamin B12 i tablettform 1 mg dagleg. 
 • Vitamin D- og kalsiumtilskot (0,5 g kalsium og 10 μg vitamin D3) 1 tablett 2 gonger dagleg eller 2 tablettar 1 gong dagleg.  
 • Jern, 100 mg til kvinner som har menstruasjon 1 tablett 1 gong dagleg. Menn og kvinner utan menstruasjon, 45–60 mg jern dagleg. 

Tilskot av kalsium og jern bør ikkje bli tatt samtidig, fordi kalsium hemmar opptaket av jern i tarmen. Det bør gå minst to timar mellom inntak av kalsium- og jerntilskot. I løpet av første veke etter operasjonen er dei fleste i stand til å ta tilskota. 

Vitamin B12 blir dekt på blå resept (§ 2), mens legen vil hjelpe deg med å søke Helfo om individuell stønad etter blåreseptforskriften (§ 3) til vitamin D-, kalsium- og jerntilskot. Utgifter til multivitamintablettar blir ikkje dekt. 


 • Helse Førde anbefalar Multivitamin, 1 tablett dagleg og B-12 ved behov i tillegg til ovvannemnde tilråding.
 • I Helse Førde ligg du alltid i 4 dagar på sjukehuset.
 • Etter eitt til 2 år tilbyr Helse Førde oppfølgingskurs etter operasjon.


Ver merksam

Det er mange komplikasjonar som kan oppstå etter fedmekirurgi, både på kort og på lang sikt. Tidleg etter operasjonen er blødingar, blodpropp, lekkasje frå magesekken som er att, og infeksjonar det mest aktuelle. Faren for dødsfall i samanheng med komplikasjonar er berekna til under 0,1 prosent. 

Ikkje nøl med å kontakte lege dersom du føler deg sjuk eller mistenker at ikkje alt er som det skal vere etter operasjonen. 


Kontakt

Førde sentralsjukehus Kirurgisk avdeling

Kontakt Kirurgisk avdeling

Oppmøtestad

Du finn oss på Førde sentralsjukehus.
Vi har og sengepost og poliklinikk på Lærdal sjukehus.

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Alle kantinene i Helse Førde er opne for tilsette, pasientar og pårørande.

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen. Dei har opningstid 10.30 - 14.30.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. Her får du kjøpt varm mat og mykje anna. Den har opent 07.30 - 16.30.
I Førde finn du også ein kafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid  09.00 - 15.00. Her finn du kaffe, te, anna drikke, påsmurt og kaker m.m.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle kvardagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og bebuarar.

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Førde sentralsjukehus har sett av hundre parkeringsplassar berre for pasientar og pårørande. Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk. Er alle desse plassane opptekne, er det fleire parkeringsområde rundt Førde sentralsjukehus. Ledige plassar på desse områda kan òg nyttast av besøkande.

BLODGJEVARAR og RØRSLEHEMMA har eigne parkeringsplassar mellom anna framfor hovudinngangen og rundt om på sjukehuset sitt område. Dei som kan parkere her, har eige parkeringsløyve. Utan slikt løyve er parkering rekna som ugyldig.

Ordinær parkering for pasientar og pårørande:
Parkeringsplassen er inn frå Svanehaugvegen. Sjå blått område på kartet:

Kart over parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus
 

​I 6. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthotell.

Pasienthotellet har 22 senger. Dei er fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

​Treng du nokon å snakke med? Sjukehuspresten er til for deg anten du er pasient eller pårørande. I møte med denne omsorgstenesta kan du finne ein «fristad» og ein plass å samle tankane. I samtale med sjukehuspresten er det tid og rom for både stort og smått.

Du treng ikkje ha kristen eller religiøs tru for å ta kontakt. Det er ditt liv og dine tankar som har fokus. Det er sjølvsagt og høve til klassiske prestetenester som mellom anna sermoniar og bøn.

Uansett kva du har på hjartet er sjukehuspresten tilgjengeleg for å møte deg, der det passar deg best. Det kan vere på telefon, prestekontoret, pasientrom, i kantina eller kanskje på ein benk ute.

Ta kontakt direkte med Helene Langeland på telefon 908 79 281, eller spør personalet om å tilkalle/avtale tid med prest.

Sjukehuspresten er primært tilgjengeleg i ordinær kontortid, men kan og tilkallast til andre tider.

Kontoret er på plan 2, første dør til høgre for inngangen til kantina.

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
 

For å avgrense smitte under pandemien kan det vere andre visittider og reglar som gjeld. Sjå Smittestatus virussjukdomar​ for meir informasjon.​​

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller medmor kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Søsken til barnet og andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.