Diagnose

Hallux valgus (skeiv stortå)

Hallux valgus blir òg ofte kalla skeiv stortå. Stortåa legg seg utover (vinkla i retning vesletå) og kan ligge over tå nummer to. Tilstanden er svært vanleg, og operativ behandling er oftast ikkje nødvendig.

Hallux valgus er ei skeivstilling i stortåa, og blir ofte kalla skeiv stortå. Stortåa er vridd mot vesletåa og kan også liggje over tå nummer to. Tilstanden er svært vanleg, og operasjon er oftast ikkje nødvendig. For nokon kan tilstanden føre til smerter og redusert livsutfalding.

Les meir på helsenorge.no

Hallux valgus er svært vanleg. Opp mot 50 % av befolkninga kan ha tilstanden i vaksen alder, og den er vanlegare hos kvinner enn hos menn. Årsaka er uklar. Etter kvart som tilstanden utviklar seg, vil det oppstå ein ubalanse i musklar og sener som er festa til stortåa. Dette kan bidra til ytterlegare forverring av tilstanden. Sidan tåa blir vinkla utover, vil knoken ved grunnleddet til stortåa stikke ut og skape trykkproblem i skotøy, og i verste fall sårproblem. Mange vil derfor oppleve problem med å finne gode sko. Dei fleste har likevel ingen eller få plager av tilstanden.

Avlastande tiltak

Avlastande tiltak (konservativ behandling) inneber å prøve ut ulike typar sko og anna støtte for foten. Det er viktig å finne sko med låg hæl, brei framfot og god høgde for tærne. Dersom du har ømme punkt på foten, kan du med fordel polstre desse. Prøv òg å bruke innleggssolar i skoa. Det kan gi tåa ei betre stilling i skoen. Innleggssolar kan du kjøpe i bandasjistforretning. 

Å tøye tærne kan verke positivt fordi du held ved lag bevegelegheit i leddet. Ein fotterapeut kan òg hjelpe deg med dette. Du kan òg ha nytte av smertestillande tablettar som paracetamol i periodar med smerter i tåa. Fastlegen kan òg tilvise deg til ortopediingeniør som kan vurdere om du har behov for innleggssolar, fotseng eller spesialsko.

Tilvising og vurdering

Har du problem med Hallux valgus må du i første omgang oppsøke fastlege for vidare råd. Mange kan òg få god hjelp og råd hos fotterapeut. 

Før tilvising til spesialist må fastlegen undersøke pasienten, og det må bli tatt røntgenbilder. Desse bør bli tatt ståande med belasting. Det må bli dokumentert kva konservativ behandling pasienten har gjennomført tidlegare, og effekten av denne. Plagene til pasienten må bli beskrive så nøyaktig som mogleg, og ein må i tilvisinga òg kort referere eventuelle andre sjukdommar pasienten har. 

Før

Det er i stor grad fastlegen som står for utgreiing av tilstanden, og før fastlegen tilviser deg til spesialist, må du ta røntgenbilder av føtene. I tillegg må du prøve konservativ behandling.

Utgreiing på sjukehuset består stort sett av ei undersøking ved Ortopedisk poliklinikk. Spesialisten vil undersøke foten og saman med deg gå gjennom symptom og den utgreiinga som allereie er gjort. Du vil få informasjon om den operasjonen som kan vere aktuell for deg, og kva komplikasjonar som kan oppstå etter operasjon. Saman bestemmer de så om operasjon eller fortsatt konservativ behandling er det beste.

Under

Operasjon

Det er få pasientar med Hallux valgus som gjennomgår kirurgisk behandling. Resultatet av kirurgi er ikkje alltid som forventa, og det kan oppstå uønskte komplikasjonar. Dersom du opplever store smerter og redusert livsutfolding, og du ikkje har fått hjelp gjennom konservativ behandling, kan operasjon vere aktuelt.
 
Dersom du skal bli operert for Hallux valgus, blir den gjort dagkirurgisk. Det betyr at du møter på sjukehuset og reiser heim same dag som operasjonen blir utført. Operasjonen går føre seg enten i lokalbedøving eller i narkose. Behandlinga av Hallux valgus vil avhenge av grad av sjukdom og av om det er andre lidingar i området.
Etter

Etter operasjonen vil du vere til observasjon 1–2 timar. Det er viktig at du har nokon som hentar deg etter operasjonen, og som kan følge deg heim. Du må òg ha nokon som kan bu med deg det første døgnet etter operasjonen.

Etter operasjonen vil du vanlegvis få ein spesialsko med stiv såle. I denne skoen kan du belaste foten med ein gong. Du vil få oppfølging ved ortopedisk poliklinikk etter to til seks veker. Sting fjernar du hos fastlegen to veker etter operasjonen.

Det er viktig å vere klar over at det kan vere lang rekonvalesenstid etter operasjonen, ofte opp mot eit halvt år.Kontakt

Førde sentralsjukehus Ortopedisk avdeling

Kontakt Ortopedisk avdeling
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Alle kantinene i Helse Førde er opne for tilsette, pasientar og pårørande.

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen. Dei har opningstid 10.30 - 14.30.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. Her får du kjøpt varm mat og mykje anna. Den har opent 07.30 - 16.30.
I Førde finn du også ein kafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid  09.00 - 15.00. Her finn du kaffe, te, anna drikke, påsmurt og kaker m.m.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle kvardagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og bebuarar.

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Førde sentralsjukehus har sett av hundre parkeringsplassar berre for pasientar og pårørande. Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk. Er alle desse plassane opptekne, er det fleire parkeringsområde rundt Førde sentralsjukehus. Ledige plassar på desse områda kan òg nyttast av besøkande.

BLODGJEVARAR og RØRSLEHEMMA har eigne parkeringsplassar mellom anna framfor hovudinngangen og rundt om på sjukehuset sitt område. Dei som kan parkere her, har eige parkeringsløyve. Utan slikt løyve er parkering rekna som ugyldig.

Ordinær parkering for pasientar og pårørande:
Parkeringsplassen er inn frå Svanehaugvegen. Sjå blått område på kartet:

Kart over parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus
 

​I 6. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthotell.

Pasienthotellet har 22 senger. Dei er fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

​Treng du nokon å snakke med? Sjukehuspresten er til for deg anten du er pasient eller pårørande. I møte med denne omsorgstenesta kan du finne ein «fristad» og ein plass å samle tankane. I samtale med sjukehuspresten er det tid og rom for både stort og smått.

Du treng ikkje ha kristen eller religiøs tru for å ta kontakt. Det er ditt liv og dine tankar som har fokus. Det er sjølvsagt og høve til klassiske prestetenester som mellom anna sermoniar og bøn.

Uansett kva du har på hjartet er sjukehuspresten tilgjengeleg for å møte deg, der det passar deg best. Det kan vere på telefon, prestekontoret, pasientrom, i kantina eller kanskje på ein benk ute.

Ta kontakt direkte med Helene Langeland på telefon 908 79 281, eller spør personalet om å tilkalle/avtale tid med prest.

Sjukehuspresten er primært tilgjengeleg i ordinær kontortid, men kan og tilkallast til andre tider.

Kontoret er på plan 2, første dør til høgre for inngangen til kantina.

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
 

For å avgrense smitte under pandemien kan det vere andre visittider og reglar som gjeld. Sjå Smittestatus virussjukdomar​ for meir informasjon.​​

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller medmor kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Søsken til barnet og andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.