Diagnose

Mortons nevrom

Mortons nevrom er ein nerveknute som ligg i framfoten. Nerveknuten finst vanlegvis mellom tåballane til 3. og 4. tå. Nerveknuten kan gi opphav til smerter og ubehag i framfoten. Plagene blir ofte lindra ved tilpassing av skotøy. Eit anna namn på same tilstand er Mortons metatarsalgi.
Mortons nevrom er ei fortjukking av ein av dei normale nervane som går ut til tærne. Ei slik nervefortjukking blir kalla nevrom eller nerveknute. Fortjukkinga kan kome av stadig irritasjon og trykk mot nerven. Den fortjukka nerven/nerveknuten vil då bli klemt endå meir og gi opphav til smerter under framfoten og fram i tærne. Tilstanden kan henge saman med bruk av dårlege sko og overbelastning av framfoten. Den vanlegaste plassen for ein slik nerveknute er mellom tåballane til tå nummer 3 og 4. Den finst også mellom tåballane til tå nummer 2 og 3.

Symptoma er brennande, skarp, intens smerte i framfoten som kan stråle ut til dei nærmaste tærne.

Støytsmerter ut i tærne

Tærne kan dovne vekk / bli nomne, og det kan prikke i tærne. Nokre klager over at dei har følelsen av å gå med ein krøllete sokk eller med ein småstein i skoen. Smertene kjem vanlegvis først når ein har gått ei stund. Plagene blir forverra ved bruk av tronge eller høghelte sko. Å vere nomen i dei nærmaste tærne er også vanleg.Tilvising og vurdering

Diagnosen Mortons nevrom blir stilt på grunnlag av sjukehistorie og funn ved undersøking av foten din. Framprovosering av smerter ved trykk mot nerveknuten er eit typisk teikn. Ved tvil om diagnose kan ultralydundersøking eller MR-undersøking vere til hjelp.

Den viktigaste behandlinga for Mortons nevrom er tilpassing av skotøy som ikkje klemmer på framfoten, og eventuelt bruk av innleggssolar i skoen, som avlastar dei ømme nervane. Kortison og lokalbedøving kan også ha gunstig verknad.

Operasjon kan av og til vere eit alternativ. Operasjon er berre aktuelt om du ikkje har effekt av avlastande tiltak (konservativ behandling) for foten din. Det er anbefalt at ein prøver konservativ behandling i mange månader / 1 år før ein blir tilvist til vurdering av kirurgi.

Dei fleste er fornøgde etter operasjon, men komplikasjonar kan førekomme. Dersom nerveknuten kirurgisk blir fjerna, kan den av og til vekse ut igjen og gi nye plager.


Mortons nevrom er vanlegvis ein klinisk diagnose. MR eller ultralydundersøking kan også hjelpe i diagnostisering.  

Tilvising til kirurgi er berre aktuelt ved store plager utan hjelp av konservativ behandling. Før tilvising til ortoped bør det bli tatt røntgenbilde av foten til pasienten. Desse bør bli tatt ståande med belastning.


Før

Når vi mottar tilvising frå fastlegen din, vil du få tildelt time til vurdering på ortopedisk poliklinikk. Ein lege vil då på nytt undersøke foten din og vurdere om ein skal gå vidare med ein operasjon.

Under

Operasjon for Mortons nevrom blir gjort som dagkirurgi. Det betyr at du reiser heim same dag som operasjonen blir utført. Operasjonen blir gjort enten i lokalbedøving eller i narkose. Under operasjonen blir den ømme nerveknuten fjerna saman med dei nærmaste nervegreinene. Du må derfor rekne med varig nedsett følelse i dei tærne som nervane går til.

Det finst også ein operasjonsmetode som bevarer nerveknuten, og berre losnar stramme ligament rundt knuten.Etter

Etter operasjon skal du belaste foten forsiktig dei to første vekene. Dei første dagane bør du sitte med foten mest mogleg opp for å redusere hevelse og bløding i sår. Ved teikn til infeksjon i operasjonssåret må du straks kontakte fastlege, legevakt eller avdelinga. Stinga etter operasjonen blir fjerna etter omtrent to til tre veker hos fastlege.

Ver merksam

Infeksjon kan oppstå etter alle kirurgiske inngrep. Teikn på infeksjon kan vere raudleik, aukande hevelse eller væske som siver ut frå såret. Aukande smerter frå sårområdet etter nokre dagar eller feber kan også vere teikn på infeksjon. Ved mistanke om infeksjon er det viktig å kontakte lege for vidare utgreiing og oppfølging så snart som mogleg.

Kontakt

Førde sentralsjukehus Ortopedisk avdeling

Kontakt Ortopedisk avdeling
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Alle kantinene i Helse Førde er opne for tilsette, pasientar og pårørande.

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen. Dei har opningstid 10.30 - 14.30.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. Her får du kjøpt varm mat og mykje anna. Den har opent 07.30 - 16.30.
I Førde finn du også ein kafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid  09.00 - 15.00. Her finn du kaffe, te, anna drikke, påsmurt og kaker m.m.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle kvardagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og bebuarar.

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Førde sentralsjukehus har sett av hundre parkeringsplassar berre for pasientar og pårørande. Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk. Er alle desse plassane opptekne, er det fleire parkeringsområde rundt Førde sentralsjukehus. Ledige plassar på desse områda kan òg nyttast av besøkande.

BLODGJEVARAR og RØRSLEHEMMA har eigne parkeringsplassar mellom anna framfor hovudinngangen og rundt om på sjukehuset sitt område. Dei som kan parkere her, har eige parkeringsløyve. Utan slikt løyve er parkering rekna som ugyldig.

Ordinær parkering for pasientar og pårørande:
Parkeringsplassen er inn frå Svanehaugvegen. Sjå blått område på kartet:

Kart over parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus
 

​I 6. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthotell.

Pasienthotellet har 22 senger. Dei er fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

​Treng du nokon å snakke med? Sjukehuspresten er til for deg anten du er pasient eller pårørande. I møte med denne omsorgstenesta kan du finne ein «fristad» og ein plass å samle tankane. I samtale med sjukehuspresten er det tid og rom for både stort og smått.

Du treng ikkje ha kristen eller religiøs tru for å ta kontakt. Det er ditt liv og dine tankar som har fokus. Det er sjølvsagt og høve til klassiske prestetenester som mellom anna sermoniar og bøn.

Uansett kva du har på hjartet er sjukehuspresten tilgjengeleg for å møte deg, der det passar deg best. Det kan vere på telefon, prestekontoret, pasientrom, i kantina eller kanskje på ein benk ute.

Ta kontakt direkte med Helene Langeland på telefon 908 79 281, eller spør personalet om å tilkalle/avtale tid med prest.

Sjukehuspresten er primært tilgjengeleg i ordinær kontortid, men kan og tilkallast til andre tider.

Kontoret er på plan 2, første dør til høgre for inngangen til kantina.

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
 

For å avgrense smitte under pandemien kan det vere andre visittider og reglar som gjeld. Sjå Smittestatus virussjukdomar​ for meir informasjon.​​

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller medmor kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Søsken til barnet og andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.