Undersøking

Nevrofysiologisk måling, EMG/nevrografi

Nevrografi er ei undersøking med måling av funksjon i nervar utanfor ryggmargen. EMG er ei undersøking av elektrisk aktivitet i musklar som gir informasjon om nerva som forsynar muskelen og om muskelen.
Nevrografi og EMG er to undersøkingar som oftast blir utført i same seanse då dei utfyller kvarandre. Resultata av begge undersøkingane blir vurdert i samanheng. Dei er nyttige i utgreiing av tilstandar ved mistanke om skade eller sjukdom i nervar i armar, bein og nokre gongar i ansikt  og ved muskelsjukdommar.

Tilvising og vurdering

Fastlege, privat praktiserande spesialist, manuellterapeut eller kiropraktor, i tillegg til spesialistar ved sjukehus kan tilvise til undersøkinga. Ventetida kan variere og er ofte mellom 3-6 månader.

I tilvisinga skal det stå kva for liding som er mistenkt. Ta med funn ved klinisk nevrologisk undersøking, slik som sensibilitetsutfall, nedsett kraft/parese, atrofi av muskulatur, refleksar, og lokalisering av smerter. 

Relevant informasjon slik som tidlegare sjukdommar og traumar. Viss det er snakk om nerveskade etter traume er skadetidspunktet svært viktig. Medisinliste bør leggast ved.
 

Før

Når du skal til undersøking skal du møte opp med reine, varme armar og bein. Ikkje ta på krem eller lotion. Du må ta med medisinliste, og i dei fleste tilfella skal du ta medisinane dine som vanleg. Dersom du ikkje skal ta medisinar vil du få beskjed om dette på førehand.

For barn som skal ha bedøving med Emla plaster er det nødvendig å møte opp ein time før undersøkinga slik at bedøvinga får tid til å virke. 

Undersøkinga er ikkje skadeleg under graviditet eller for dei som har pacemaker. 

Under

Ved nevrografiundersøkinga vil du få små straumstøyt når nervane blir undersøkt. Nevrografien blir ofte utført av anna helsepersonell enn legar.

EMG-undersøkinga blir utført av ein lege og det vert brukt ei tynn nål som registrerer elektrisk aktivitet frå muskelen. Undersøkinga kan vera litt smertefull.

Etter

Etter undersøkinga kan du vere litt øm i dei undersøkte musklane, men dette går fort over av seg sjølv.

Når undersøkinga er ferdig vil legen informere deg om funna ved undersøkinga. Legen som tilviste deg og fastlegen din vil få rapport av undersøkinga. Det er legen som tilviste deg, eller eventuelt fastlegen din, som tar hand om vidare oppfølging og behandling.

Kontakt

Førde sentralsjukehus Nevrologisk seksjon

Kontakt Nevrologisk seksjon

Oppmøtestad

Førde sentralsjukehus, 4. etasje.
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde