Behandling

Øyredreninnlegging, barn

Dei fleste barn opplever ein eller fleire episodar med akutt mellomøyrebetennelse. Det går oftast over av seg sjølv, eller må behandlast med antibiotika. I nokre tilfelle blir øyrebetennelsen og væskedanninga i mellomøyret kronisk. Barnet kan då få nedsett høyrsel, som kan påverke språkutviklinga. I slike tilfelle kan det bli aktuelt å operere inn eit ventilasjonsrøyr (dren) i trommehinna.

Eit dren er ein liten plastsylinder som blir plassert gjennom trommehinna slik at luft kan strøyme fritt inn i mellomøyret. Korttidsdren er minst, står på plass i ca eitt år og fell som oftast ut av seg sjølv. Langtidsdren er større, sit betre fast i trommehinna og fell  sjeldan ut. Du vil få informasjon om kva type ventilasjonsrøyr som skal brukast.

Behandling med ventilasjonsrøyr er ein vanleg og trygg prosedyre med få komplikasjonar.

Før

Det er spesielt viktig at pasienten er frisk dei siste vekene før operasjonen. Operasjonen skjer som oftast i narkose. Hos eldre barn og vaksne kan vi av og til gje lokalbedøving.

Barn som skal operere i narkose, må faste før operasjonen. Det vil seie at barnet ikkje kan ete eller drikke frå midnatt kvelden før inngrepet, og heller ikkje om morgonen operasjonsdagen. 

Dersom operasjonen skal skje litt ut på føremiddagen, kan barnet drikke inntil eit halvt glass sukkerhaldig saft seinast to timar før narkosen blir gitt. 

På operasjonsdagen vil pasienten bli undersøkt av lege. De får informasjon om operasjonen, moglege komplikasjonar og andre viktige opplysningar.

Det kan bli noko venting før operasjonen, fordi andre operasjonar kan ta lengre tid enn planlagt. Éin pårørande kan vere med inne på operasjonsstova fram til pasienten sovnar.

Under

Barnet får narkose eller lokalbedøving. 

Kirurgen lagar eit lite hol i trommehinna og væske i mellomøyret kan sugast ut. Ventilasjonsrøyret blir sett på plass. I nokre tilfelle drypper kirurgen inn øyredråpar, som også skal brukast heime i nokre dagar etter operasjonen. Inngrepet tar kort tid.

Etter

Etter operasjonen blir pasienten observert på eit oppvakingsrom. Viss inngrepet har gått fint og det ikkje er komplikasjonar, kan pasienten reise heim etter nokre timar.

Inngrepet gir lite eller inga smerte, men narkosen kan gi lett ubehag, irritabilitet og kvalme. Paracetamol kan nyttast i vanleg dosering, som står på eska.

Høyrsla vil ofte vere betra allereie like etter operasjonen.

Før heimreise vil sjukepleiar gi informasjon om dagane etter operasjonen. Lege skriv ut resept på øyredråpar eller andre meidsinar viss det trengs. Pasienten får time til kontroll etter operasjonen.

Pasienten kan vanlegvis gå tilbake til barnehage/skule dagen etter operasjonen.

Pasienten skal halde øyret heilt tørt den første veka etter operasjonen. Deretter kan ein bade utan beskyttelse i øyret. Skal pasienten til utlandet, bør øyret beskyttast ved bading grunna ein annan bakterieflora enn i Norge. Bruk for eksempel ein bomullsdott med feit salve/vaselin i øyregangen, eller spesialprodukt frå apotek.

Ver merksam

Komplikasjonar som kan inntreffe er:

Sekresjon: Øyret kan begynne å renne etter operasjonen. Dette kan observerast i eit par dagar, før ein forsøker eddikskylling. Bland 1 del hushaldningseddik 7 % med 3 deler kokt vatn. Avkjøl til omtrent kroppstemperatur. Drypp/skyll dette i øyret to gonger dagleg med ei 10 ml sprøyte.

Trommehinneperforasjon: Kan inntreffe viss ventilasjonsrøyret fell ut eller eit langtisdsventilasjonsrøyr blir fjerna og holet ikkje gror. Holet kan eventuelt seinare bli lukka med ein eigen operasjon.

Arr: Alle formar for irritasjon av trommehinna (som gjentatte øyrebetennelsar og fleire ventilasjonsrøyrbehandlingar) kan gi kalkdanning i trommehinna. Dette er ufarleg og påverker oftast ikkje høyrsla.

Infeksjon: Øyrebetennelse kan oppstå sjølv om eit ventilasjonsrøyr er på plass. Det kan også komme infeksjon i trommehinna rundt sjølve ventilasjonsrøyret. Øyredråpar er oftast tilstrekkeleg behandling.

Ny operasjon: Kan bli aktuelt viss ventilasjonsrøyret ikkje fell ut av seg sjølv. Andre gonger fell ventilasjonsrøyret ut raskt og det kan bli behov for ny operasjon viss det har danna seg ny væske.

Kontakt

Førde sentralsjukehus ØNH/kjeve avdeling

Kontakt ØNH/kjeve avdeling

Oppmøtestad

ØNH poliklinikk, 1. etasje.

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Alle kantinene i Helse Førde er opne for tilsette, pasientar og pårørande.

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen. Dei har opningstid 10.30 - 14.30.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. Her får du kjøpt varm mat og mykje anna. Den har opent 07.30 - 16.30.
I Førde finn du også ein kafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid  09.00 - 15.00. Her finn du kaffe, te, anna drikke, påsmurt og kaker m.m.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle kvardagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og bebuarar.

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Førde sentralsjukehus har sett av hundre parkeringsplassar berre for pasientar og pårørande. Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk. Er alle desse plassane opptekne, er det fleire parkeringsområde rundt Førde sentralsjukehus. Ledige plassar på desse områda kan òg nyttast av besøkande.

BLODGJEVARAR og RØRSLEHEMMA har eigne parkeringsplassar mellom anna framfor hovudinngangen og rundt om på sjukehuset sitt område. Dei som kan parkere her, har eige parkeringsløyve. Utan slikt løyve er parkering rekna som ugyldig.

Ordinær parkering for pasientar og pårørande:
Parkeringsplassen er inn frå Svanehaugvegen. Sjå blått område på kartet:

Kart over parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus
 

​I 6. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthotell.

Pasienthotellet har 22 senger. Dei er fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

​Treng du nokon å snakke med? Sjukehuspresten er til for deg anten du er pasient eller pårørande. I møte med denne omsorgstenesta kan du finne ein «fristad» og ein plass å samle tankane. I samtale med sjukehuspresten er det tid og rom for både stort og smått.

Du treng ikkje ha kristen eller religiøs tru for å ta kontakt. Det er ditt liv og dine tankar som har fokus. Det er sjølvsagt og høve til klassiske prestetenester som mellom anna sermoniar og bøn.

Uansett kva du har på hjartet er sjukehuspresten tilgjengeleg for å møte deg, der det passar deg best. Det kan vere på telefon, prestekontoret, pasientrom, i kantina eller kanskje på ein benk ute.

Ta kontakt direkte med Helene Langeland på telefon 908 79 281, eller spør personalet om å tilkalle/avtale tid med prest.

Sjukehuspresten er primært tilgjengeleg i ordinær kontortid, men kan og tilkallast til andre tider.

Kontoret er på plan 2, første dør til høgre for inngangen til kantina.

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
 

For å avgrense smitte under pandemien kan det vere andre visittider og reglar som gjeld. Sjå Smittestatus virussjukdomar​ for meir informasjon.​​

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller medmor kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Søsken til barnet og andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.