Grunnlag for refusjon av kostnadar.

Bruk av følgjepersonell frå kommunen

For trygg oppfølging av pasientar med behov for særskilt bistand, ved poliklinisk konsultasjon eller innlegging i Helse Førde, er det høve for pasienten å ha med kjent personale der det er naudsynte medisinske eller behandlingsmessige årsaker.  God samhandling mellom kommunen og helseføretaket er naudsynt slik at ansvar og plikter mellom partane er avklart.

​Trygg oppfølging av pasientar med behov for særskilt bistand, ved poliklinisk konsultasjon eller innlegging i Helse Førde. Hen skal, om det er naudsynt av medisinske eller behandlingsmessige årsaker, ha høve til å ha med kjent personale frå kommunen. 
Sikre god samhandling mellom kommunen og helseføretaket, slik at ansvar og plikter til partane er avklart. 

Sikre at utgifter til bruk av følgjepersonell vert refunderte ut i frå korrekt grunnlag. ​​

Ved bruk av følgjepersonell i alle avdelingar i Helse Førde HF. 

Prosedyren gjeld ved behandling av pasientar over 18 år der det er naudsynt med følgjepersonell for at behandlinga i spesialisthelsetenesta kan la seg gjennomføre. 

Prosedyren gjeld i følgjande situasjonar: 
 1. bruk av følgjepersonell ved polikliniske konsultasjonar/dagbehandling
 2. bruk av følgjepersonell ved akuttinnlegging
 3. bruk av følgjepersonell ved elektiv innlegging

Følgjepersonell: Ein kommunalt tilsett person (herunder også brukarstyrt personleg assistent (BPA)), som er kjent for pasienten, og følgjer med ved konsultasjon eller innlegging i Helse Førde. ​

Arbeidsgjevaransvaret ligg hos kommunen der følgjepersonellet er tilsett. 
Avdelingssjef/ seksjonsleiar/einingsleiar (heretter kalla leiar) i helseføretaket, vurderer behovet for, og godkjenner bruken av følgjepersonell. Ansvaret kan delegerast til vakthavande lege og til sjukepleiar som har ansvarsvakt (A-vakt).

Leiar, evt. A-vakt, attesterer på timeliste til følgjepersonell.

Avgrensing mot pasientreiser
Retningslinja gjeld ikkje reiser til/frå sjukehus, då gjeld reglane i pasientreiseforskrifta.

Avgrensing mot opplæring av kommunalt personell
Retningslinja gjeld ikkje situasjonar der kommunalt personell får opplæring og vegleiing på sjukehuset som førebuing på overtaking av ansvar  etter utskriving av pasient. I slike situasjonar dekker kommunen sjølv eventuelle lønn og reiseutgifter til eige personell. 

Ansvar for kostnader til kommunalt tilsette/følgjeteneste i samband med sjukehusopphald:
 1. Brev frå Sosial- og Helsedirektoratet til kommunar, fylkeskommunar og helseføretak, 09.07.2007
 2. Brev frå Helsedirektoratet til Helse Vest RHF, 22.05.2015

  Utdrag av 1):

  Hovedregel er at ved innleggelse i sykehus vil sykehuset dekke alle pasientenes behov i forbindelse med oppholdet. Det gjelder både omsorg, bistand, mat, medisiner m.m. 

  Det er behandlende institusjon (sykehuset) som skal sørge for at de behov pasienten har for særlig bistand under oppholdet ivaretas, og som hovedregel vil sykehuset løse oppgavene selv. I noen sammenhenger,…., kan det være nødvendig med bruk av medhjelpere som pasienten selv kjenner. 

  Det er behandlende institusjon, sykehuset, som må vurdere, og ta stilling til, på hvilken måte pasientens behov best kan ivaretas. Avgjørelsen bør imidlertid tas i samarbeid med pasienten eller den som representerer pasienten, med eventuelle assistenter, med det kommunale hjelpeapparatet, og med pasientens lege, og i den grad det er mulig, bør spørsmålet avklares i forkant. 

  Det er et vilkår for dekning av utgifter til ledsager at ledsageren er nødvendig av medisinske eller behandlingsmessige grunner…. Enkelte grunnleggende behov som mat, stell, pleie, inngår imidlertid klart i sykehusets oppgaver og ansvar under oppholdet. 

  Det er sykehuset som må ta stilling til hvilke særlige ressurser og tiltak, bl.a. bruk av brukerstyrt personlig assistent, som det er behov for i forbindelse med sykehusopphold…. Kommunens lønnsutgifter vil på dette grunnlag kunne kreves refundert. 

  Kommunale tjenester som ikke overtas av sykehuset vil være kommunens ansvar også under sykehusoppholdet. 

  Utdrag av 2):

  I de tilfeller pasienten har særlige behov som i det daglige dekkes av det kommunale hjelpeapparatet må sykehuset ta stilling til hvilke særlige ressurser og tiltak som er nødvendige for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp under sykehusoppholdet, og dekke disse. Dette gjelder også der det er kommunen som har ansvaret for å dekke disse behovene i det daglige. 

  Kommunale tjenester som sykehuset etter en slik vurdering ikke overtar vil fortsatt være kommunens ansvar, også i tiden under sykehusoppholdet. 

1) bruk av følgjepersonell ved polikliniske konsultasjonar/dagbehandling:
Før polikliniske konsultasjonar der brukar har tett oppfølging i kommunen til vanleg, tek kommunen kontakt med poliklinikk på førehand og skisserer kva bistandsbehov brukar har. 

Helse Førde må sikre oppfølginga av pasienten i den tida hen er i deira varetekt. 

Dersom Helse Førde ser behov for følgjepersonell frå kommunen, må dette avklarast med avdelinga pasienten kjem frå på førehand, og den praktiske tilrettelegginga og refusjon av kostandar vert organisert på same måte som ved innlegging. 

2) bruk av følgjepersonell ved akutte innleggingar: 
Spørsmål om følgje skal avklarast så snart som mogleg etter innkomst til sjukehuset. Vurdering blir gjennomført av leiar, evt. lege og sjukepleiar/A-vakt, når pasienten kjem til sengepost. 

Spesialisthelsetenesta tek kontakt med pasienten/den som representerer pasienten og avklarar behov for bistand frå kommunalt personell.

Leiar har ansvar for at vurderingar blir gjennomført fortløpande under opphaldet. 

3) bruk av følgjepersonell ved elektiv innlegging:

Pasient eller den som representerer pasienten i kommunen bør ta kontakt med aktuell avdeling i forkant av eit planlagt opphald for å avklare behov for bistand. 
Individuell plan/pleieplan skal følgje pasienten, og sjukehuset bør få denne før innlegging. 

Ved vurdering av tilvising, bør lege om mogeleg vurdere sannsynleg behov for følgjepersonell under opphaldet.

I førekant av eit opphald bør helseføretaket/leiar ved aktuell avdeling ta kontakt med pasienten eller den som representerer pasienten og kommunen, for å avklare behov for bistand frå kommunalt personell. Leiar i avdelinga har ansvar for at vurderingar blir gjennomført fortløpande under opphaldet. 

Praktisk tilrettelegging:
 • Avgjerd knytt til omfang av følgjeteneste som Helse Førde HF skal dekke, vert notert i pasientjournalen av leiar eller A-vakt. Er det behov for følgje kontinuerleg, bør dette noterast som «kritisk informasjon» i DIPS. 
 • Rolle og oppgåver til følgjepersonellet skal avklarast (t.d. rutinar for bruk av arbeidsklede, garderobe, arbeidstid, pauseavvikling, rutinar for rapport og overlapping og praktisk tilrettelegging for følgjepersonell sitt arbeid i avdelinga).
 • Kommunen stiller med følgjepersonell etter avtale og har plan for kven som skal kome på vakt til ei kvar tid. Kommunen tek kontakt med leiar i sjukehuset dersom det oppstår spørsmål om bruk av evt. overtid.
Grunnlag for refusjon av kostnader:
Skjema:  «Oversikt over kommunen sine dokumenterte kostnadar» (jfr vedlegg) blir signert fortløpande av personell frå kommunen som er tilstades hos pasienten, og av leiar evt. A-vakt i sjukehusavdelinga. 

Skjemaet skal være ferdig utfylt når brukar vert utskriven, og avdelinga attesterer skjemaet når oppdraget er ferdig.  Kommunen nyttar skjemaet som grunnlag for refusjon. Helse Førde refunderer utgifter etter spesifisert rekning, samt kopi av skjema.  

Helse Førde HF refunderer faktiske kostnader etter spesifisert rekning: 
 • Løn i samsvar med avtale for den enkelte 
 • Kostnader ved byte av følgje, i samsvar med vaktplan for opphaldet 
 • Følgjepersonell får dekka reisekostnader frå kommunal arbeidsstad til sjukehus og tilbake av Helse Førde HF. Ved bruk av offentleg transport, skal kvittering leggast ved
 • Estimert reisetid frå kommunal arbeidsstad til sjukehus blir dekt av Helse Førde HF 
 • Følgjepersonell får mat og drikke under opphaldet, ikkje diettgodtgjersle
 • Sjukehuset legg til rette for overnatting for følgjepersonell der dette er naudsynt og avtalt

Ansvar kostnader til kommunalt ansatte i forbindelse med sykehusopphold. Brev frå Sosial- og Helsedirektoratet til kommunar, fylkeskommunar og helseføretak, 09.07.2007. Sak 07/3749

Dekning av kostnader ved følgetjeneste. Brev frå Helsedirektoratet til Helse Vest RHF, 22.05.2015. Sak 15/3412-8 

Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften)

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Forsvarlighet 

Helsepersonelloven Kap. 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse 

Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 3. Rett til medvirkning og informasjon 

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Plikt til forsvarlighet 

Spesialisthelsetjenesteloven § 5-5. Pasienters egenbetaling


​Vedlegg

Oversikt over dokumenterte kostnadar for kommunen (PDF)

Sist oppdatert 25.11.2022