En by ved siden av en innsjø

Likeverdige helsetenester - uansett kor du bur?

Helseatlas

Nasjonalt helseatlas samanliknar befolkninga si bruk av spesialisthelsetenester gjennom interaktive kart, rapportar og faktaark.

Den nasjonale oppgåva med å utvikle ei nasjonal helseatlasteneste er lagt til Helse Førde i Helse Vest RHF og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord RHF.

  • I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper.
  • Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles.
  • De regionale helseforetakene har et “sørge-for-ansvar» for at befolkningen i deres opptaksområde tilbys forsvarlig spesialisthelsetjeneste. Dette “sørge-for-ansvaret» ligger til grunn for helseatlasenes analyser av variasjon i bruk av helsetjenester. Uberettiget variasjon kan bety at «sørge-for-ansvaret» ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
  • Helseatlas utvikles og leveres av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord, og av Helse Førde i Helse Vest. Helse Nord og Helse Vest fikk i 2015 i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet å utvikle et nasjonalt helseatlas i samarbeid med Helsedirektoratet.

Helse Førde har publisert følgande helseatlas:

​I tillegg kan du lese om geografiske variasjonar i bruk av somatiske spesialisthelsetenester hos personar i psykisk helsevern og rusbehandling: Analysar for Noreg 2017-2019.

Webinar

Møt helseatlas-gjengen i Helse Førde

gruppebilete av dei som jobbar med helseatlaset
Helseatlasteamet i Helse Førde (frå venstre): Maria Holsen, Knut Ivar Osvoll, Marte Bale, Oddne Skrede og Haji Kedir Bedane.

Helseatlastenesta i Helse Førde er ein del av seksjon for forsking og innovasjon i fag- og utviklingsavdelinga, og har fem tilsette.

 
 
Sist oppdatert 21.11.2022