rekvisisjon lab

Krav til utfylling av rekvisisjon

Rett utfylling av rekvisisjon og merking av prøver er ein føresetnad for at prøver skal kunne analyserast

Analysane som helse Førde kan tilby finn de på www.labanalyse.helse-forde.no

Alle prøver som blir levert til laboratoriet skal ha tilhøyrande rekvisisjon. For at prøven skal få ei sikker og korrekt behandling må følgande bli opplyst om:

  • Pasienten sitt namn og fødselsnummer (11 siffer)
  • Pasienten sitt postnummer og poststad 
  • Dato og klokkeslett for prøvetaking
  • Namn og adresse til rekvirenten, også med føretakskode og legekode/ helsepersonellnr
  • Kven som skal betale for analysane. Kryss av om pasienten er poliklinisk (betalar er trygdekontor/ Helfo) eller om pasienten er innlagt på institusjon.
Kliniske opplysningar som er relevante for laboratoriet må vere påført. 

Ved mistanke om eller kjent blodsmitte (hepatitt eller HIV) skal rekvisisjon og prøve merkast. Kryss av på papirrekvisisjon, merk prøver med gul tusj eller gul merkelapp.
Sist oppdatert 29.05.2020