2-årig traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar

Flora og Førde kommune samarbeider med Helse Førde for å vidareutvikle eit traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Nytt kull får oppstart 20. juni 2017, søknadsfrist er 6. mars. 8 ledige stillingar.

Publisert 01.02.2017
Sist oppdatert 02.01.2024

Ikon
Kommunane og Helse Førde ønskjer å rekruttere og utvikle ansvarlege, fleksible, fagleg sterke og personleg skikka sjukepleiarar som gjennom programmet får auka breiddekompetanse og innsikt i dei ulike omsorgsnivåa.

Det er 8 stillingar totalt, 2 stillingar i kvar av kommunane og 4 stillingar i Helse Førde.

Aktuelle avdelingar/einingar/tenester

Flora kommune:
Heimetenesta og Korttidsavdelinga på Furuhaugane Omsorgssenter
Førde kommune:
Heimetenesta og Korttidsavdelinga på Helsetunet
Helse Førde:
Somatiske sengepostar på kirurgisk og medisinsk klinikk, Førde

Målet med traineeprogrammet for sjukepleiarar er:

 • Få auke personleg og fagleg tryggleik
 • Få kunnskap og erfaring frå ulike avdelingar på ulike omsorgsnivå
 • Få auka breidde- og samhandlingskompetanse
 • Få auke forståinga for heilskapen i helsevesenet

Traineprogrammet  ser slik ut:

 • Tilsetting i 100 % prosjektstilling i ein av kommunane Flora eller Førde,  eller i Helse Førde (Førde) i eit 2-årig traineeprogram
 • Traineeprogrammet er oppdelt i 3 periodar à 8 månader, og traineen vert styrt gjennom  ulike avd/einingar/tenester i ein av kommunane samt i Helse Førde
 • Fellessamlingar med fagspesifikke tema, samhandling og etisk refleksjon
 • Oppfølging individuelt på tvers av avdelingar/einingar
 • Tilbod om fast stilling i den organisasjonen ein startar opp i etter gjennomført 2-årig traineeprogram

Kvalifikasjonar

 • Ferdig utdanna sjukepleiarar  hausten 2016 , eller våren 2017
 • God norskkunnskap, munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Vere motivert for denne type jobb
 • Like utfordringar og varierte arbeidserfaringar
 • Vere fleksibel, positiv og ansvarsbevist
 • Ha gode haldningar og vise andre respekt
 • Vere lærevillig, strukturert og oppteken av å fullføre oppgåver
 • Ha gode kommunikasjonsevner og refleksjonsevne
 • Vere sjølvstendig samstundes som ein kan samarbeide godt med andre

Vi tilbyr

 • • 100 %  mellombels stilling i traineeperioden, og 100 % fast stilling etter gjennomført 2-årig traineeprogram
  • Ordinære løns- og tilsettingsvilkår
  • Ein spennande og utfordrande jobb
  • Fagleg og personleg utvikling
  • Nettverk med andre traineear
  • Eit unikt innsyn i breidda og samhandlinga i helsevesenet

Kontaktinformasjon 

Spørsmål til stillingane kan rettast til koordinator Leni Klakegg, 92411182.

Søknad

Det er felles søknadsadresse for Traineeprogrammet. Søk på stillingane med elektronisk søknadsskjema som du finn på www.flora.kommune.no
Skriv ein utfyllande søknad der du også skriv noko om motivasjonen du har for å søkje på traineeprogrammet samt om du har anna relevante informasjon knytt til søknaden. Dette skriv du i feltet «Søknadstekst» i søknaden.  Vi ber deg òg om å setje opp prioritert rekkefølgje for kva organisasjon du evnt. ønskjer fast stilling i etterkant av det gjennomførte traineeprogrammet.

Det er gjort endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven fra 1.1.2017. Du må framlegge politiattest ved tilsetting.