Styremøte 6. mars 2024

Det blir halde styremøte i Helse Førde onsdag 6. mars. Møtet startar klokka 08.30 og blir halde på Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 29.02.2024
Sist oppdatert 07.03.2024
En bygning med en benk foran

Styremøte er ope for publikum og presse.

Møteplan

Kl. 08:30-11:00
Fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og styret i Helse Førde HF i auditoriet, 2. etg., Svanabygget.

Kl. 11:00-11:30
Felles lunsj i kantina, 2. etg., Svanabygget

Kl. 11:30-14:30
Styremøte i Helse Vest RHF i styrerommet, 3. etg., Hildrabygget

Kl. 11:30-16:00
Styremøte i Helse Førde HF i møterom 4, 2. etg., Svanabygget

Sakliste

​Fa​​​ste saker​​​

 • ​Sak 013/2024
  Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet
 • Sak 014/2024
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2024
 • Sak 015/2024
  Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte i Helse Førde HF 14.02.2024
 • Sak 016/2024
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 017/2024​
  Rapportering frå verksemda per januar 2023​

Framheva saker

 • ​Sak 018/2024
  Styringsdokument 2024 - Helse Førde HF
 • Sak 019/2024
  Risikostyring 2023 - rapportering 3. tertial
 • Sak 020/2024
  Utgreiing om samfunnsansvar 2023
 • Sak 021/2024
  Årleg melding 2023 om likestilling, inkludering og mangfald
 • Sak 022/2024
  Årsrekneskap 2023 - Helse Førde HF

Før vedtak i sak 022/2024 skal det gjennomførast møte mellom revisor og styret. Møtet er lukka for andre enn styret og revisor, jf. Revisorlova § 2-3

 • Sak 023/2024
  Oppfølging av internrevisjonsrapport "Brukarmedverknad i helseføretaka i Helse Vest"

Saker til orientering​​​

 • Sak 024/2024
  Økonomisk langtidsplan - orientering
 • Sak 025/2024
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

​«Styret sitt kvarter»​

Dokument