Åtte hovudfunn i faktagjennomgang

Det er ikkje avdekka alvorlege brot på lov- eller avtaleverk i samband med faktagjennomgangen i Helse Førde. Undersøkjarane peikar på enkelte sider av prosess og innhald i framlegget til omorganisering av føretaket som kunne vore handtert annleis.

Publisert 27.01.2017
Sist oppdatert 02.01.2024

Styret ser på gjennomgangen som grundig, og meiner at det er ein god gjennomgang av dei aktuelle saksforholda.

Undersøkinga er gjort på bakgrunn av at eit varsel frå ein arbeidstakar sist haust om opplevde kritikkverdige tilhøve rundt viseadministrerande direktørs måte å opptre som leiar. Omtrent samstundes sende ti føretakstillitsvalde eit brev til styret i Helse Førde. Her bad dei styret undersøkje om det hadde skjedd brot på lover og avtaleverk i samband med eit framlegg til endra organisering av føretaket.

Styret i Helse Førde har i dag gjort slikt vedtak:

 1. Styret har motteke og gjennomgått ein grundig og omfattande rapport frå faktaundersøking i samband med varslingssak og brev frå tillitsvalgte.
 2. Varslingssaka gjev Helse Førde mogelegheit til ein grundig gjennomgang som også vil kunne nyttast i utviklings- og læringssamanhengar.
 3. Styret, leiing, tillitsvalte og verneteneste har eit felles ansvar for å sikre eit godt arbeidsmiljø og eit godt utviklingsmiljø. Helse Førde står framfor store endringar i tida som kjem når det gjeld tenesteutvikling og investeringar. Styret føreset at dette arbeidet får prioritet og at alle partar understøttar vidare arbeid med Pasientens helseteneste i Helse Førde.
 4. Styret gir styreleiar fullmakt til å følgje opp faktarapporten i samarbeid med administrerande direktør.

Styret i Helse Førde engasjerte Administrativt forskningsfond (AFF) ved Norges Handelshøyskole og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA til å gjennomføre ein faktagjennomgang på bakgrunn av påstandane i varselet og brevet frå dei føretakstillitsvalde. Rapporten frå konsulentane blei formelt overlevert på dagens styremøte.

Åtte hovudfunn oppsummerer rappporten:

 1. Varsler har gått frem på en forsvarlig måte ved inngivelse av sitt varsel om kritikkverdige forhold, jf. reglene i arbeidsmiljøloven § 2-4. Arbeidsgiver Helse Førde har ivaretatt varsler i samsvar med virksomhetens varslingsrutiner, og det har ikke funnet sted noen gjengjeldelse mot varsler i strid med arbeidsmiljøloven § 2-5 (1).
 2. Viseadministrerende direktør har ikke utsatt varsler for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, jf. arbeidsmiljøloven § 4-3 (3).
 3. Det er avdekket enkelte sider ved viseadministrerende direktør sin lederatferd som kan være til hinder for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø for varsler i samsvar med kravet i arbeidsmiljøloven § 4-1 (2). Dette utløser en tilretteleggings/tiltaksplikt for arbeidsgiver.
 4. Vår vurdering av de kritikkverdige forhold fremhevet i varselet gir ikke grunnlag for å konstatere at det i Helse Førde generelt er mangelfull forvaltningspraksis eller regeletterlevelse.
 5. Det er ikke avdekket brudd på tariffavtale eller arbeidsmiljølovens kapittel 8 om krav til informasjon og drøfting overfor de tillitsvalgte.
 6. Styret har ikke blitt feilinformert av administrerende direktør i forbindelse med forslaget til midlertidig prosjektorganisering.
 7. Foretaksledelsen presenterte midlertidig prosjektorganisering som et forslag og ikke som en endelig vedtatt omorganisering. Det ble også åpnet for at tillitsvalgte, ansatte og styret kunne gi tilbakemeldinger på forslaget.
 8. Fremdriftsplan for forslaget til ny prosjektorganisering (iverksetting 1. januar 2017), samt foretaksledelsens sonderingssamtaler med kandidater til lederstillinger, bidro til at flere oppfattet forslaget som mer ferdig bestemt og at det reelt var lite rom for tilbakemeldinger. Sonderingssamtalene med kandidater til lederstillinger bidro til at rykter og uro oppstod i organisasjonen. 

AFF og Steenstrup Stordrange har gått gjennom eit omfattande skriftleg informasjonsmateriale og gjennomført intervju med 50 personar for å avdekke faktiske forhold knytt til framsette påstandar frå varslar og føretakstillitsvalde.