Mot 25 millionar i minus

Styret føreset at det vert arbeidd med å redusere kostnadene til Helse Førde så langt råd er inneverande år. Samstundes understreka styret at arbeidet må ha eit langsiktig perspektiv.

Publisert 13.09.2017
Sist oppdatert 02.01.2024
En gruppe mennesker som går på en sti med planter og blomster
OMVISING PÅ EID: Stadleg leiar Tone Holvik viste leiar Agnes Landstad (til høgre) og resten av styret rundt på Nordfjord sjukehus og Nordfjord psykiatrisenter i samband med styremøtet tysdag. I bakgrunnen ser vi at arbeidet med nybygget ved NPS er starta.

Den vanskelege økonomiske situasjonen i Helse Førde blei hovudsaka under gårsdagens styremøte på Nordfjord sjukehus. Sjølv om månadsresultatet for august syner balanse, styrer føretaket mot eit stort underskot i 2017. Økonomidirektør Halfdan Brandtzæg varsla styret om det kan gå mot eit negativt resultat på 25 millionar.

Her kan du lese heile styresaka.

Svekka investeringsevne

- Vi har store utfordringar med å snu drifta slik at vi kan få økonomisk bra resultat i 2017 og 2018. I tillegg er den negative utviklinga i økonomien dramatisk for vår evne til å investere og fornye drifta, sa nestleiar i styret, Atle Hamar.

Også tilsetterepresentantane understreka at utfordringa er formidabel, og var opptekne av at alle må gjere sitt.

- Det er viktig at det blir formidla ut at vi ser på tiltak i alle område av drifta, sa Wenche Røkenes.

Framover mot 2018

Børge Tvedt, konstituert adm. direktør, understreka at det er lagt innsparingskrav på alle dei fire klinikkane.

- Eg skulle ønskt at vi hadde komme lenger med tiltaka vi har arbeidd med for inneverande år, men så er det også slik at vi må bruke tid på å sikre at vi gjer ei rette tinga.

Styret gav uttrykk for at dei ser at det i 2017 blir vanskeleg å nå måla som er sette i budsjettet, men at det må gjerast eit omfattande arbeid mot 2018.

- Hovudutfordringa er det langsiktige, oppsummerte styreleiar Agnes Landstad som også understreka at arbeidet med å få orden i økonomien må ha høgaste prioritet i månadene framover.


Styret gjorde dette vedtaket:

  1. Styret ber administrerande direktør halde fram arbeidet med omstilling og utvikling som sikrar at føretaket får ei økonomisk forsvarleg drift og investeringsevne.
  2. Styret føreset at det vert arbeidd med å redusere kostnader så langt som råd i inneverande år.
  3. Administrasjonen må planlegge for eit driftsnivå for 2018 så nær mogeleg dei føresetnadene som tidlegare er lagt i langtidsbudsjett, og som tek høgde for naudsynt investeringsevne. 
  4. Styret ber administrerande direktør gjere ei ny vurdering av investeringsplan i langtidsbudsjettet utifrå driftsøkonomien.
  5. Endringsarbeidet skal ha eit langsiktig fokus, på forsvarleg vis skjerme prioriterte område og skje innanfor skisserte linjer for utviklingsarbeidet med Pasientens helseteneste.