Styremøte 16. desember 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde mandag 16. desember 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 11.12.2019
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om nasjonal helse- og sjukehusplan.

Sakliste

 • Sak 097/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 098/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 22.11.2019
 • Sak 099/2019
  Godkjenning av protokoll frå telefonstyremøte i Helse Førde HF 05.12.2019
 • Sak 100/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 101/2019
  Rapportering frå verksemda per november 2019
 • Sak 102/2019
  Årleg melding 2019 for Helse Førde HF
 • Sak 103/2019
  Budsjett 2020 - Helse Førde HF
 • Sak 104/2019
  Investeringsbudsjett 2020 - Helse Førde HF
 • Sak 105/2019
  Plan for internrevisjon 2020-2021

Saker til orientering

 • Sak 106/2019
  Orientering om høyringsinnspel til prehospital plan Helse Førde
 • Sak 107/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


Lukka del:
Sak 108/2019 blir handsama i lukka møte, jf. Helseføretakslova § 26a, 2. ledd nr. 1

 • Sak 108/2019
  Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn


Styret si eigenevaluering 2019

"Styret sitt kvarter"


Dokument