Styremøte 28. mai 2020

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 28. mai. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Thon Hotel Førde, Hafstadvegen 26, Førde.

Publisert 22.05.2020
Sist oppdatert 02.01.2024

​Dette blir eit fysisk møte kun med plass til styret, brukarrepresentant og nokre deltakarar frå føretaksleiinga, iht gjeldande smittevernreglar.

Nærare informasjon om korleis styremøte vert overført til publikum og presse blir formidla seinare.

Sakliste

 • Sak 023/2020
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 024/2020
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.03.2020
 • Sak 025/2020
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 026/2020
  Rapportering frå verksemda per april 2020
 • Sak 027/2020
  Langtidsbudsjett og investeringsplan 2021-2025
 • Sak 028/2020
  Nye Førde sjukehus
 • Sak 029/2020
  Makebytte utomhusareal mellom Bustadstiftinga i Førde og Helse Førde
 • Sak 030/2020
  Makebytte utomhusareal mellom Bustadstiftinga i Lærdal og Helse Førde
 • Sak 031/2020
  Sal av Søsterbustadande på Tronvik

Saker til orientering

 • Sak 032/2020
  Beredskapsarbeid i Helse Førde - handlingsplan 2020-2021
 • Sak 033/2020
  Årsmelding 2019 frå Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane
 • Sak 034/2020
  Strategi forsking og innovasjon
 • Sak 035/2020
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del:
Sak 036/2020 blir handsama i lukka del, jf. Off.l. §24/Fv.l. §13b

 • Sak 036/2020
  Informasjon om risiko- og sårbarheitsvurdering for IKT infrastruktur

 

"Styret sitt kvarter"

Dokument