Styremøte 28. oktober 2019

Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 28. oktober 2019. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3.etg. i Hildrabygget (Bygg Aust) ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Publisert 22.10.2019
Sist oppdatert 02.01.2024

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering om organisasjonsutviklingsprosess knytt til Nye Førde sjukehus, v/overlege Hans Jacob Westbye.

Sakliste

 • Sak 078/2019
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 079/2019
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 26.09.2019
 • Sak 080/2019
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 081/2019
  Rapportering frå verksemda per september 2019
 • Sak 082/2019
  Risikostyring Helse Førde 2. tertial 2019
 • Sak 083/2019
  Rapport frå internrevisjon - oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring

Saker til orientering

 • Sak 084/2019
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 085/2019
  Eventuelt
  Skriv og meldingar


  "Styret sitt kvarter"


Kl. 12:00-12:30:     Felles lunsj for styret og Brukarutvalet (i kantina FSS)

Kl. 12:30-13:30:     Fellesmøte mellom styret og Brukarutvalet (i "Styrerommet")

Kl. 13:45-15:45:     Omvisning i Farabygget og orientering om prehospitale tenester i Helse Førde


 

Dokument