Prehospital plan Helse Førde

Føremål med prosjektet «Prehospitale tenester» er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester og å leggje til rette for eit vidare godt samarbeid mellom helseføretaket og kommunane om den akuttmedisinske kjeda. Andre fase av arbeidet er no avslutta og høyringsutkast finn du her.

Styret i Helse Førde har bede om å få vurdert heile det prehospitale området, som hos oss omfattar bil– og båtambulansetenesta, AMK samt medisinsk ansvar for luftambulansen i Førde og redningshelikopteret i Florø.

Tenestene har ei stor og sentral rolle i eit føretak som er prega av relativt spreidd busetnad. Bilambulansetenesta som har hatt ei utvikling frå heimevakt til kasernevakter og nasjonale kompetansekrav for å tilpasse seg.

Arbeidet med planen må ta omsyn til økonomiske rammer, kvaliteten i tenesta og arbeidsvilkåra til dei tilsette. Arbeidet må også balansere tilhøvet mellom det hospitale og det prehospitale, mellom ansvaret til kommunane og Helse Førde - og ta opp i seg dei føringar som kjem gjennom styrevedtak, forskrifter og lover, og planar på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Prehospital plan er eitt av fleire prosjekt under Pasientens helseteneste.

Alle helseføretak skal utarbeide utviklingsplanar som ein del av iverksetjinga av nasjonal helse- og sjukehusplan. Utviklingsplanen til Helse Førde blir rullert våren 2018. Arbeidet med dei prehospitale tenestene er ein del av dette utviklingsarbeidet.

Styret i Helse Førde HF gav i styresak 068/2017 tilslutnad til at prosessen med å utvikle og implementere ein plan for heile det prehospitale området skal gjennomførast i tre fasar. Dei tre fasane er delte opp slik:

 1. Etablere prosjekt – forankring internt og eksternt: Avklare prinsipp, premissar og rammevilkår.
 2. Detaljering av modellar.
 3. Implementering av vald modell.

Rapporten for fase 1 i prosjekt Prehospitale tenester vert med dette sendt ut på høyring. Denne finn du under.

Prosjektprosessen

Rapporten er utarbeidd av ei breitt samansett gruppe med deltakarar frå Helse Førde, kommunar og brukarar. Det har også vore sett ned ei referansegruppe med brei fagleg kompetanse på området. Arbeidet er gjennomført i samsvar med den nasjonale rettleiaren for utviklingsplanarbeid og Helse Vest sine føringar for korleis arbeidet skal utførast.

Høyringsrapporten

Rapporten er ei oppsummering av arbeidet som prosjektet har gjort gjennom haust og vinter 2017/2018. Høyringsutkastet er godkjent for utsending av styret i Helse Førde.

Rapporten omhandlar mellom anna kva lover, forskrifter og føringar som gjeld for dei prehospitale tenestene, korleis tenesta vert driven i dag og samanlikning med prehospitale tenester andre stadar i landet.

Innleiingsvis vil de finne eit samandrag av rapporten som tek føre seg dei viktigaste tinga i kvart kapittel. Kvart kapittel har også ei oppsummering.

Høyringsfrist

Innspel til rapporten må sendast til postmottak i Helse Førde (post@helse-forde.no) innan 30. mai 2018. Dersom det er spørsmål knytt til dokumentet kan dei stillast til prosjektleiar og direktør for Kirurgisk klinikk, Trine Vingsnes, anten på epost trine.hunskar.vingsnes@helse-forde.no eller telefon 57839866.

Venleg helsing

Arve Varden
administrerande direktør Helse Førde

    Frå høyringsinstansar

     Frå tilsette i Helse Førde

      Generelle tilbakemeldingar

        
       Send innspel til Prehospital plan fase 3 Helse Førde 

        

       Arbeidsgrupper fase 3

       Tom Guldhav (leiar)
       Direktør kirurgisk klinikk, Helse Førde

       Robert Brennersted
       Avdelingssjef, Helse Førde

       Stian Sægrov
       Ambulansesjef, Helse Førde

       Vidar Vie
       Spesialrådgjevar, Helse Førde

       Audun Nedrebø
       Brukarrepresentant

       Elin Sørbotten
       KS

       Heidi Vederhus
       KS

       Daniel Søvde
       Tillitsvald, Helse Førde

       Leif Johnny Fjellro
       Tillitsvald, Helse Førde

       Geir Tennebø
       Vernetenesta, Helse Førde

       Robert Brennersted (leiar)
       Helse Førde

       Stian Sægrov
       Helse Førde

       Vidar Vie
       Helse Førde

       Leif Otto Halland
       Helse Førde

       Øystein Helleseth
       Helse Førde

       Kjartan Heggø
       Helse Førde

       Helene Høiset Sæterdal
       Helse Førde

       Dag Are Fludal
       Vernetenesta

       Gunnbjørg Friis
       Tillitsvald

       Kristine Longfellow
       Høyanger kommune

       Martin Lundegård
       Hyllestad kommune

       Bente Nesse
       Fjaler kommune

       Geir Ytredal
       Brukarrepresentant

       Stian Sægrov (leiar)
       Helse Førde

       Robert Brennersted
       Helse Førde

       Vidar Vie
       Helse Førde

       John Ellingsund
       Helse Førde

       Trond Aamot
       Helse Førde

       Norleiv Helgheim
       Helse Førde

       Eivind Pettersen
       Vernetenesta Helse Førde

       Leif Johnny Fjellro
       Tillitsvald Helse Førde

       Evy Fjellestad
       Bremanger kommune

       Anita Brevik
       Bremanger kommune

       Randi Ytrehus
       Bremanger kommune

       Jan Helge Dale
       Kinn kommune

       Irene Storøy
       Brukarrepresentant

       Hilde Larsen
       Tillitsvald Bremanger kommune

       Frida Galaasen
       Brukarrepresentant

       Stian Sægrov (leiar)
       Helse Førde

       Leif Magne Giil
       Helse Førde

       Laila Haugland
       Helse Førde

       Leif Otto Halland
       Helse Førde

       Vidar Vie
       Helse Førde

       Daniel Søvde
       Tillitsvald Helse Førde

       Geir Tennebø
       Vernetenesta Helse Førde

       Kristianne Nore
       Nordfjord legevakt og Stad kommune

       Marius Solbakken
       Stryn kommune

       Stian Sægrov (leiar)
       Helse Førde

       Rune Larsen
       Helse Førde

       Trond Aamot
       Helse Førde

       Margun Thue
       Helse Førde

       Evy-Helen Helleseth
       Helse Førde

       Geir Tennebø
       Vernetenesta

       Thomas Vingen Vedeld
       Stad kommune, region Nordfjord

       Gry Elise Albrektsen
       Legevaktspilot

       Jan Ove Tryti
       Kommuneoverlege Sogndal

       Jan Tore Odd
       Brukarrepresentant

        

        

        

        


       Sist oppdatert 12.09.2023