Barn og unge i familien?

Barn som pårørande

Denne informasjonen er til deg som har barn eller unge i familien. Du er kanskje pasient, pårørande eller forelder til eit sjukt barn som har søsken. Vi på sjukehuset ønskjer å medverke til at barn og unge i familien din blir godt tekne vare på. Barn blir påverka når nokon i familien er sjuke. Dei treng at vaksne er opne og ærlege om det som skjer.

Det kan vere at du sjølv er pasient, pårørande eller at du er forelder til sjuke barn med søsken. Informasjon er særleg viktig ved psykisk sjukdom, rusmiddelavhengigheit eller alvorlege former for fysisk sjukdom eller skade.

Vi spør alltid om pasientane våre har barn eller søsken som er under 18 år. Vi spør pasienten sjølv, eller den som følgjer pasienten til sjukehuset, til dømes foreldre  eller anna følgje.

Vi vil gjerne få vite litt om korleis barna har det. Det gjer vi mellom anna ved å spørje:
• Kva barna heiter og kor gamle er dei?
• Kvar barna bur og kven tek vare på dei når pasienten får behandling?
• Kva veit barna om sjukdommen og behandlinga?

 Dersom barna kan ha behov for informasjon eller oppfølging, er det vanleg å snakke meir om:
• Korleis barna har det.
• Kva treng barna å vite meir om.
• Korleis påverkar sjukdommen kvardagen i familien.
• Kven som kan vere ressurspersonar for barna: i familien, i nabolaget eller på skulen.

Kva kan vi på sjukehuset tilby deg og din familie?
• Samtalar med deg om barna: Kva barna har opplevd, kva som er vanlege reaksjonar og korleis de snakkar saman om det som skjer. Andre tema kan vere korleis det er for deg å vere forelder når familien opplever sjukdom.
• Samtalar med familien eller barna åleine: kva barna veit, korleis kvardagslivet har endra seg, om alle har den informasjonen dei treng, korleis familien handterer situasjonen og kva som vil skje framover.
• Tilretteleggje når barn og unge skal på besøk på sjukehuset.
• Informasjon om gode stader å finne kunnskap, hjelp og støtte.
• Kontakt og samarbeid med andre tenester (t.d. helsesjukepleiar, skule eller andre).

Tips og råd til familien
Barn treng openheit når nokon i familien er sjuke. Openheit betyr at de snakkar om det som skjer og korleis det blir opplevd. Barn treng også å få vere med å bestemme og medverke med oppgåver dei meistrar.

Under finn du råd og tips om kva som kan vere lurt å gjere før, under og etter behandling. Sidan ulike behandlingar har ulik lengd, kan råda lesast både samla og på ulike tidspunkt undervegs i behandlinga.

Før behandling
• Fortel barna om sjukdom og behandling så tidleg som mogeleg.
• Tenk igjennom kva barna kan ha fått meg seg, kva dei veit og kva dei kan lure på.
• Snakk ope med barna om det som skjer. Ver ærleg, bruk ord dei forstår og oppmode dei til å spørje dersom dei lurer på noko.

• Vis gjerne tekst, bilete eller video som forklarar behandlinga, sjukdommen eller som viser sjukehuset. Bruk informasjon frå sjukehuset eller gode nettsider.
• Planlegg korleis de skal ha kontakt ved ei innlegging (telefon/meldingar/chat eller besøk på sjukehuset). Lag ei liste med kontaktinformasjon til sjukehuset og ha den tilgjengeleg heime, så alle veit kvar den er.
• Planlegg det som skal skje heime og lag oversikt over vanlege ting som måltid, lekser, husarbeid og fritidsaktivitetar.
• Er det spesielle hendingar i barna sitt liv det må takast omsyn til, til dømes bursdagar?
• Snakk med barna om kven som vil få informasjon om det som skjer, til dømes familie, barnehage og skule.
• Spør barna kven dei ønskjer skal vite om sjukdommen og om dei ønskjer å fortelje sjølv.
• Snakk med barn og unge om kva dei kan seie dersom nokon spør om sjukdommen eller behandlinga.

Under behandling
• Informer barna om behandlinga og prognose. Ver ærleg og konkret.
• Vi kan gje råd om korleis ein kan snakke med barn. Vi kan også bli med i samtalar, åleine eller saman med deg.
• Snakk med oss om besøk på sjukehuset og kven som er kontaktpersonar for barna.
• Avtal korleis de skal halde kontakten med kvarandre ved behandling.
• Oppmuntre barna til å halde fram med sine daglege aktivitetar.
• Hald kontakt med familie, barnehage og skule.
• Dersom du får ein alvorleg beskjed: Informer barna etter at du sjølv har fått reagert. Involver andre vaksne omsorgspersonar og be helsepersonell om å vere tilstades, dersom du ønskjer det. Ikkje vent for lenge med å informere barna.

Etter behandling
• Bruk tid saman. Hald fram med aktivitetar de likar eller finn på nye.
• Snakk med barna om korleis sjukdommen og behandlinga har påverka dei og familien.
• Fortel barna at dei kan føle og meine kva dei vil, og at det er greitt både å vere åleine og saman med venner. Oppmuntre til vanlege fritidsaktivitetar.
• Snakk saman om kva som vil skje framover med sjukdom, jobb og kvardagen i familien.
• Snakk saman om kva oppgåver barna har heime. Er dei passande eller bør dei endrast?
• Sei ja til hjelp og støtte frå andre, til smått og stort, frå familie, venner, naboar, barnehage eller skule.
• Hald kontakten med skule, barnehage og fritidsarenaer om familien sin situasjon og utvikling av sjukdommen.
• Snakk med nokon dersom du er bekymra for barna.

Vil du vite meir?
Les meir om kva barn treng, kor du kan søkje hjelp og korleis du kan snakke med barn og unge på helsenorge.no.

Barn kan få dekka utgifter til reise når dei besøkjer foreldre eller søsken på sjukehus. Les korleis du kan søkje hos Pasientreiser. Du kan også spørje oss på sjukehuset.

Vi på sjukehuset kan støtte deg og familien din på ulike måtar:

 • Samtalar med deg om barna: Korleis  barna har det og kva dei treng, kva som er vanlege reaksjonar, korleis de snakkar saman om det som skjer og kva du kan vere merksam på. Andre tema kan vere korleis det er å være forelder når det er sjukdom i familien.
 • Samtalar med familien eller barna åleine: Kva barna veit, korleis kvardagslivet har endra seg, om de har all den informasjonen de treng, korleis de handterar situasjonen de står i og kva som vil skje framover.
 • Tilrettelegging når barn og unge skal på besøk på sjukehuset.
 • Informasjon om gode stader for å finne kunnskap, hjelp og støtte.
 • Samarbeid og kontakt med andre tenester (til dømes helsesjukepleiar, skule eller andre).

Tips og råd til familien

Barn og unge ønskjer vanlegvis å snakke om det som skjer med nokon dei kjenner og er trygge på. Dei fleste ønskjer også å få ta del i avgjerder som gjeld dei, enten det gjeld aktivitetar, planlegging av kvardagslivet eller valg av oppfølging. Det betyr at de som familie ofte er dei nærmaste til å oppdage korleis barna har det og hjelpe til med det barna treng.

BarnsBeste tilbyr i samarbeid med helsenorge.no oppdaterte informasjonstekster om barn som pårørande. Tekstane gjer tips og råd om kva barna treng og korleis de blir påverka når nokon i familien vert sjuke, korleis du kan snakke med barn om sjukdom og kor du kan få hjelp og støtte:

Kvar tekst inneheld og ein eigen "snakkeguide" om korleis du kan snakke med barn og unge om desse temaene.

Under vil du finne nokon råd om kva som kan vere lurt å gjere før, under og etter behandling. Du kan også bruke råda på måtar som passer for deg og din familie. Gjer det som er best for dykk.

 • Fortel barna om sjukdom og behandling så tidlig som mulig.
 • Tenk igjennom kva barna har fått med seg: kva veit dei om sjukdommen og behandlinga? Kva skal skje framover? Kva  følelsar har du  vist når barna er til stades?
 • Snakk åpent med barna om det som skal skje: Ver ærleg og bruk ord dei kan forstå. Tenk over kor detaljert det er fornuftig å vere. Oppmuntre dei til å spørje om dei lurer på noko.
 • Vis gjerne bilete eller film frå behandlingsstaden.
 • Planlegg fråver saman med barna: Kven skal ha ansvar for kva? Kva ønskjer barna å hjelpe til  med? Kva er viktig for barna å få oversikt over, t.d. oppfølging av lekser og fritidsaktiviteter.
 • Snakk saman om korleis de kan ha kontakt undervegs. Skal de ha kontakt på telefon/meldingar/chat?  Har dei lyst til å komme på besøk? Korleis  skal de eventuelt bruke sosiale medier?
 • Er det spesielle hendingar  i barna sine liv det bør takast ekstra omsyn  til, t.d. bursdagar?
 • Fortel barna kven som har fått informasjon om det som skjer, t.d utvida familie og kontaktlærar.
 • Spør barna om kven dei ønskjer skal vite om sjukdommen og om dei ønskjer å fortelje noko sjølv.
 • Snakk med barn og unge om kva dei kan seie dersom  nokon spør.

 • Oppmuntre barna til å fortsetje med sine daglege aktiviteter.
 • Gjer klare avtalar om korleis de kan halde kontakten under behandling.
 • Gi ærleg og oppdatert informasjon som barna kan forstå.
 • Dersom du får ein alvorleg beskjed: informer barna etter at du sjølv har fått reagert. Involver andre vaksne omsorgspersonar, og be helsepersonell om å vere tilstades dersom du ønskjer det. Ikkje vent for lenge med å gi  informasjon til barna.
 • Snakk med oss om å invitere barna på besøk dersom  du eller søsken er innlagt. Barn bør bli førebudde på kva dei vil sjå, kven  dei kan møte og kor lenge dei kan vere på besøk. Fortell gjerne korleis vi kan møte barna dine på ein god måte, og om det er noko vi skal vere spesielt merksame på.
 • Fortel barna at dei kan snakke med oss - åleine eller saman med deg.

 • Bruk tid saman. Fortset med aktivitetar de likar eller finn på nye.
 • Snakk med barna om korleis sjukdommen og behandlinga har påverka kvardagen deira. Korleis  opplever barna at sjukdommen og behandlinga har  påverka dei sjølve og resten av familien? Er det noko barna lurer på eller treng?
 • Fortel barna at det er lov å føle og meine det dei vil, leike og ha det gøy, vere med venner eller åleine.
 • Fortel kva som vil skje framover med sjukdom, jobb og familieaktiviteter.
 • Tenk over kva slags oppgåver barna har heime og i familien. Er oppgåvene passande eller bør dei endrast?
 • Be andre i eller rundt familien om hjelp til å følgje opp barna dersom de treng det, t.d. å  køyre til treningar, leksehjelp eller å arrangere bursdagar.
 • Oppmuntre barna til å delta på fritidsaktivitetar og å vere saman med venner.
 • Hald kontakten med skule, barnehage og fritidsarenaer om familien sin situasjon.
 • Snakk med nokon dersom du er bekymra for barna.

Kontaktinformasjon

 • Ta kontakt med aktuell avdeling dersom du har spørsmål som gjeld barn som pårørande. Spør etter barneansvarleg eller anna helsepersonell for å få meir informasjon
 • Telefon Helse Førde 57839000

Vil du vite meir?

Les om barn som pårørande på helsenorge.no

Kva med ungane når eg er sjuk?

Råd til foreldre og omsorgspersonar når familien opplever alvorleg sjukdom.
Last ned brosjyren (pdf)
Barn-som-pårørande---folder-nett.jpg
Sist oppdatert 21.03.2022