Utviklingsplan for Helse Førde - innsatsområde

02. Kvalitet og pasienttryggleik

I Helse Førde skal vi ha gode system for å fange opp og førebygge risiko og unødig variasjon, og vere opne om kvaliteten på tenestene våre. Vi skal nytte informasjon om uheldige hendingar, avvik og skader på ein systematisk måte for å lære og forbetre oss.

Spesialisthelsetenesta skal gje tenester av god kvalitet som er basert på kunnskap. Kvalitet er å sjå tenesta i heilskap og å utvikle tenestene kontinuerleg utifrå nye moglegheiter innan kompetanse, medisinsk og teknologisk utvikling og nyvinning.  Kunnskapsbasert praksis er eit arbeid der ein set seg inn i ny kunnskap, omset dette til praksis, evaluerer, lærer av dei feila ein gjer og korrigerer. Brukarmedverknad er vesentleg for å sikre kvalitet og pasienttryggleik. 

Tenestene våre skal vere trygge og sikre

Helsetenesta har god kvalitet når den:

Mål 

Tiltak for å nå måla 

Slik skal vi måle at vi er på rett veg

    Sist oppdatert 12.04.2024