Utviklingsplan for Helse Førde - innsatsområde

07. Økonomi

Helse Førde har eit årsbudsjett på om lag tre milliardar kroner. Økonomien har i mange år vore i balanse. Men grunna låg folkevekst har løyvingane auka lite dei siste åra.

En bærbar datamaskin med Windows OS
Å finne rom for utvikling og nye tiltak som er nødvendige for å tilpasse oss framtidas helsetenester er utfordrande med liten vekst i budsjetta. Handlingsrommet vert difor skapt ved å omstille frå dagens drift. Det krev at vi i føretaket klarer å tenke nytt.

Utfordringar og moglegheiter

Auken i behovet for helsetenester må møtast ved å ta i bruk nye hjelpemiddel og satse meir på brukarstyrte tenester, telemedisin og oppfølging ved teknologiske hjelpemiddel. Utviklinga går frå døgn til poliklinikk og auka bruk av videokonsultasjon i staden for fysisk oppmøte. I tillegg er nærare samarbeid mellom fastlege/heimeteneste og sjukehus viktig for å gjere dei rette vurderingane om pasienten treng å komme inn til sjukehuset.

Mål

Berekraftig drift, slik at føretaket kan gjere nødvendige investeringar og sikre handlingsrom for kjerneoppgåvene, samt rom for utvikling av tenestene våre.

Tiltak

Slik skal vi måle at vi er på rett veg

  • KAPP (kostnad per pasient).

  • Gevinstrealisering ved økonomisk oppfølging av planlagde endringar.

  • Samanlikne oss med andre helseføretak.

 

    Sist oppdatert 02.07.2024