Utviklingsplan for Helse Førde - innsatsområde

07. Økonomi

Helse Førde har eit årsbudsjett på om lag tre milliardar kroner. Økonomien har i mange år vore i balanse. Men grunna låg folkevekst har løyvingane auka lite dei siste åra.

Å finne rom for utvikling og nye tiltak som er nødvendige for å tilpasse oss framtidas helsetenester er utfordrande med liten vekst i budsjetta. Handlingsrommet vert difor skapt ved å omstille frå dagens drift. Det krev at vi i føretaket klarer å tenke nytt.

Utfordringar og moglegheiter

Auken i behovet for helsetenester må møtast ved å ta i bruk nye hjelpemiddel og satse meir på brukarstyrte tenester, telemedisin og oppfølging ved teknologiske hjelpemiddel. Utviklinga går frå døgn til poliklinikk og auka bruk av videokonsultasjon i staden for fysisk oppmøte. I tillegg er nærare samarbeid mellom fastlege/heimeteneste og sjukehus viktig for å gjere dei rette vurderingane om pasienten treng å komme inn til sjukehuset.

Mål

Berekraftig drift, slik at føretaket kan gjere nødvendige investeringar og sikre handlingsrom for kjerneoppgåvene, samt rom for utvikling av tenestene våre.

Tiltak

 • Hente ut økonomiske gevinstar gjennom omstilling og effektivisering av drifta:

  • Økonomisk langtidsplan - fokus på utvikling, utfordring og tiltak.

  • Årsbudsjett – fokus på tiltak, realendringar og gevinstrealisering frå prosjekt og investeringar.

 • Synleggjere behov for endringar i dagens finansieringsordning, som til dømes digitale helsetenester og førebygging i spesialisthelsetenesta.

 • Samanlikne oss med andre for å syne at vi driv effektivt innan rammene våre.

 • Innarbeide økonomiforståing og -motivasjon på alle leiarnivå.

 • Nytte KAPP (kostnad per pasient) i forbetringsarbeid.

Slik skal vi måle at vi er på rett veg

 • KAPP (kostnad per pasient).

 • Gevinstrealisering ved økonomisk oppfølgingav planlagde endringar.

 • Samanlikne oss med andre helseføretak.

 

  Sist oppdatert 12.04.2024