Brukarutvalet - møteplan

Brukarutvalet har minst fem møter i året. Det vert utarbeidd ein møteplan for eitt år.

​Innkalling, sakliste, saksutgreiingar og vedlegg vert lagt ut på heimesida. Møta i utvalet er opne. Godkjende referat og presentasjonar og dokument som er nytta i møta vil og bli utlagd.

Møteplanen er utarbeidd etter vedteken plan for styremøte.  Møta  i Brukarutvalet er planlagt i nær tilknyting til styremøta slik at aktuelle styresaker kan presenterast i desse møta.

Møteplan felles brukarutval 2024

  • 7. februar
  • 10. april
  • 29. mai
  • 4. september
  • 28. november (møte med styret)
  • 11. desember

 

Sist oppdatert 19.02.2024