Kreftkoordinatorar i kommunar

Kreftsjukdom kan ramme menneske i alle aldrar og livssituasjonar. Undersøkingar viser at mange kreftpasientar og deira pårørande etterspør råd og rettleiing i alle fasar av sjukdommen.

Informasjonsbrosjyre.pdf

Vi ynskjer å styrke den kommunale kreftomsorga, og med økonomisk støtte frå Kreftforeningen er det oppretta stillingar som kreftkoordinatorar i fleire kommunar i Sogn og Fjordane. Stadig fleire kommunar opprettar slike stillingar, og ein kan finne oppdatert oversikt på kreftkoordinatorar i alle fylker på Kreftforeningen si nettside: https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/praktisk-hjelp/kreftkoordinator-i-kommunen/


Kva kan kreftkoordinator bidra med?

Kreftkoordinator er ein fagperson som:

  • har tid til å lytte, og kartlegge behov for tilbod og tenester
  • kan vere eit bindeledd mellom fastlege, spesialisthelsetenesta og kommunen, samt formidle kontakt med dei ulike tenestene
  • kan svare på faglege spørsmål og gje rettleiing
  • kan syte for praktisk hjelp og støtte
  • kan bidra med å legge kvardagen til rette for kreftsjuke og pårørande på best mogeleg måte
  • har oversikt og informerer om ulike tenester og tilbod innan kreftomsorg
  • er ein støttespelar for barn og unge som er ramma av kreft, eller der barn er pårørande


Korleis ta kontakt

Tilbodet med kreftkoordinator skal vere eit lågterskeltilbod, der pasientar, pårørande, helsepersonell eller andre kan ta direkte kontakt.

Kreftkoordinator kan kontaktast i alle fasar av sjukdommen, og samarbeider tett med ressurssjukpleiarar i kreftomsorg, fastlege, NAV, skular, barnehagar, helsestasjon, heimeteneste, sjukeheim, spesialisthelsetenesta, lokale pasientforeiningar og Kreftforeningen.

Du finn kontaktinformasjon til kreftkoordinatorar i Sogn og Fjordane nedanfor.

 

Kontaktinformasjon - koordinatorar i kommunane

Askvoll

Camilla Nordstrand
Epost: camilla.norstrand@askvoll.kommune.no
Telefon: 459 75 809
Kontortid: 07:30 - 15:00, tysdag og torsdag

Aurland

Linda Mannes
Epost: linda.mannes@aurland.kommune.no
Telefon: 976 99 266
Sentralbord: 57 63 29 00
Kontortid: 08:00 - 15:30, torsdag, fredag og anna kvar onsdag (oddetalsveke)

Fjaler

Charlotte Bjørvik
Epost: charlotte.bjorvik@fjaler.kommune.no
Telefon: 57 73 81 53 / 9525 59 30 (vakttlf. heimeteneste)
(foreldrepermisjon til 16. oktober 2024)

Stryn

Olaug S. Mork (Stryn omsorgsenter/heimesjukepleien)
Telefon: 917 21 614
Stryn helsestasjon: ​ 57 87 69 99
Stryn legekontor: 57 87 69 90
Kontortid: 09:00 - 15:00

Siv Hege Eide (Vikane omsorgsenter/heimesjukepleien)
Telefon: 476 91 276 / 917 21 619

Stad og Kinn (Vågsøy-området)

Susanne Maria H. Sollid
Epost: susanne.sollid@stad.kommune.no
Telefon: 468 02 523
Kontortid: 08:00 - 15:00. Måndag, tysdag og onsdag i partalsveker. Tysdag og torsdag i oddetalsveker.

Kinn (Flora-området)

Eli Pedersen
Epost: elikristin.pedersen@kinn.kommune.no
Telefon: 979 91 796
Kontortid: 08:00 - 15:00, måndag, tysdag, onsdag og torsdag.

Sunnfjord

Berit Ullebust
Epost: berit.ullebust@sunnfjord.kommune.no
Telefon: 948 24 254, evt. tildelingskontoret 57021277
Kontortid: 08:00 - 15:30, måndag - fredag.

Luster

Marit Eide Melheim
Epost: marit.eide.melheim@luster.kommune.no
Telefon: 458 75 435

Lærdal

Linda Mannes
Epost: linda.mannes@laerdal.kommune.no
Telefon: 976 99 266

Sogndal

Veronika Røysum Haug
Epost: veronika.roysum.haug@sogndal.kommune.no
Telefon: 992 86 229
Kontortid: Tysdag og onsdag

Årdal

Anita Kristin Sviggum
Epost: anita.sviggum@ardal.kommune.no
Telefon: 404 10 799
Evt. tildelingskontoret: 57 66 50 50 - tildelingskontor@ardal.kommune.no

 

Sist oppdatert 19.04.2024