Samarbeid med universitet og høgskuler

Helse Førde har eit godt samarbeid med Universitetet i Bergen (UIB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

​Målsetting med samarbeidet er å vidareutvikle gode fag- og forskningsmiljø og bidra til god kvalitet og bredde innan utdanning.

Samarbeidet skal ivareta relevans i utdanningane og tilgang på kompetanse som sjukehuset treng i framtida. Det organisatoriske og faglige samarbeidet skal skape meirverdi og bidra til god nytte av ressursar for involverte partar og til det beste for pasientar og samfunnet.

 

Samarbeidsforum ​​er eit samarbeidsorgan på direktør/ rektornivå mellom Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde.

Samarbeidsforum skal bidra til at utdanning og forskings- og utviklingsarbeid skjer i tilstrekkeleg omfang og med høg kvalitet, i samsvar med overordna strategiar og prioriteringar i dei ulike institusjonane.

For meir informasjon vedrørande det overordna samarbeidet mellom høgskulen og føretaket visast det til samarbeidsavtala mellom partane:

Avtale om institusjonelt samarbeid om forsking og innovasjon mellom Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde HF​


Samarbeidsrådet er eit rådgivande organ for Samarbeidsforum og består av leiarar ved HVL (fakultet for helse og sosialvitskap og fakultet for ingeniør- og naturvitskap) og Helse Førde som møtast 2-4 gonger årleg. Rådet skal ha fokus på utdanning, forsking og innovasjon og bidra til kontinuitet og utvikling av kvalitet i utdanningsoppdraget og praksisstudiar i sjukehuset.

For meir informasjon vedrørande samarbeidet om utdanning mellom høgskulen og føretaket visast det til:

Avtale om institusjonelt samarbeid om utdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, Fakultetet for helse-og sosialvitskap og Fakultetet for ingeniør og naturvitskap og Helse Førde HF


Sist oppdatert 04.03.2022