Ambulansetenesta

Ambulansetenesta skal sikre tilbodet om akuttmedisinsk beredskap i Helse Førde. Tenesta har ansvar for  ambulansedrift i Sogn og Fjordane (unnateke Gulen der ambulansen ligg under Helse Bergen). Ambulansetenesta vår er fordelt på 20 stasjonar med 21 døgn- og 7 dagambulansar i dagleg beredskap. Langs kysten er det ambulansebåtar som yter tenester for Helse Førde. Administrasjonen ligg i Førde, samlokalisert med AMK Førde og luftambulansen.

Områdeleiarane i ambulansetenesta har tenestestad ute i distrikta.
Tenesta driv mykje undervisning og opplærling, og har mellom anna kurs kvart år som sikrar ein minstekompetanse for å jobbe i ambulansetenesta, så sant ein har anna helsefagleg utdanning og autorisasjon som helsepersonell. Tenesta kan og tilby eksterne førstehjelpskurs og driv m.a. med årleg kurstilbod til legevaktslegar.
(Teksten held fram under lenkjene)

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Forskriftskurs - ambulansepersonell

Praktisk informasjon til deg som skal bruke ambulansetenestaVil du bli lærling i ambulansetenesta?

Telefonkatalog ambulansetenesta Helse Førde

Sjå video om korleis bilambulansetenesta, luftambulansen og AMK samhandlar (YouTube)

Nasjonale krav til ansvar, kompetanse og bemanning av ambulansetenesta er definert i akuttmedisinforskrifta.
Forskrifta skal bidra til at befolkinga ved behov for øyeblikkeleg hjelp mottek forsvarlege og koordinerte akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.
Forskrifta skal også bidra til at utstyr som inngår i helse- og omsorgstenesta sin kommunikasjonsberedskap fungerer i eit landsdekkande nett og sikrar prioritert informasjonsflyt både innanfor og mellom medisinske institusjonar, til mobile einingar og til samarbeidande etatar.

Utdrag frå akuttmedisinforskrifta:

§10 De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester
De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester omfatter
a) å bringe kompetent personell og akuttmedisinsk utstyr raskt frem til alvorlig syke eller skadde pasienter
b) å utføre nødvendige undersøkelser, prioriteringer, behandling og overvåking, enten alene eller sammen med andre deler av tjenesten
c) å bringe syke eller skadde pasienter med behov for overvåking og/eller behandling til forsvarlig behandlingssted og mellom behandlingssteder
d) å ha beredskap for å kunne dekke behovet for ambulansetjenester ved større ulykker og kriser innenfor egen helseregion og på tvers av regions- og landegrensene
e) å ha beredskap for nødvendig følgetjeneste for gravide til fødestedet og
f) å delta i enkle søk og redningsoperasjoner.

De regionale helseforetakene har ansvar for at bil-, båt og luftambulansetjenesten i nødvendig grad er samordnet nasjonalt.

§11 Bemanning og helsefagleg kompetanse i ambulansetenesta

Ambulansebiler som yter ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Der det er bare én ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Begge personene skal ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy.

Ambulansebiler som utfører oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med tilstedevakt. Unntak kan gjøres der det er et lavt antall akuttoppdrag pr. år og ambulansen kan være bemannet innen forsvarlig tid etter varsling.»
Ambulansebiler som utfører oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med tilstedevakt. Unntak kan gjøres der det er et lavt antall akuttoppdrag pr. år og ambulansen kan være bemannet innen forsvarlig tid etter varsling.
Ambulansebåter som yter ambulansetjenester skal i tillegg til båtfører være bemannet med minst én person med autorisasjon som ambulansearbeider.
Ambulansefly skal være bemannet med sykepleier med nødvendig kompetanse. Ambulanse- og redningshelikoptre skal være bemannet med lege og redningsmann med nødvendig kompetanse.
Når ambulansetjenesten skal transportere pasienter som har behov for behandling eller overvåking mellom ulike behandlingssteder i helsetjenesten, skal ambulansetjenesten, i samråd med den som rekvirerer transporten, vurdere behovet for ytterligere personell ut i fra oppdragets art.
For vikariater av inntil to måneders varighet kan det gjøres unntak fra kravet i første ledd om at begge personene på ambulansebilen må ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy, dersom det ikke er mulig å skaffe personell som oppfyller disse kravene.Kontakt

Postadresse

Helse Førde, ambulansetenesta, postboks 1000, 6807 Førde.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi har ambulansestasjonar fordelt rundt i fylket.
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

En bygning med et flagg foran

Lærdal sjukehus

Sjukehusvegen 9

6887 Lærdal

En person som sitter på en benk foran en bygning

Nordfjord sjukehus

Sjukehusvegen 14

6770 Nordfjordeid