Psykiatrisk klinikk - DPS døgn allmenn

Vi tilbyr behandling av psykosar, depresjonar, bipolare lidingar, angstlidingar og eteforstyrringar med meir. DPS døgn tek imot pasientar til både frivilleg og tvungen psykisk helsevern. Vi vil saman med deg planleggje den behandlinga som er best mogleg tilpassa dine behov og ressursar.

Vi har sengepostar i Førde, alle einerom med og eige bad. 

For å bli søkt inn til DPS døgn må du kontakte fastlegen. Du kan og bli tilvist frå psykiatrisk poliklinikk eller andre avdelingar i Helse Førde.

DPS døgn er ein del av det distriktspsykiatriske senteret for kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn.

Målet vårt er å hjelpe deg til betre å meistre eigen livssituasjon. Personalet  er tverrfagleg samansett og består av psykiater, lege, psykolog, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, assistentar, sosionom, aktivitør, helsesportspedagog og fysioterapeut.

Behandling
Behandlinga følgjer nasjonale faglege retningslinjer. Behandlingstilboda kan bestå av individuelle samtalar, medikament, ECT, trening og aktivitetar. Det vil bli gjort ei allmennpsykiatrisk utgreiing, vurdering og diagnostisering.

Brukarmedverknad er sentralt. Det betyr at du er med å utarbeide og tilpasse din eigen plan for behandlinga. Vi legg vekt på struktur og døgnrytme, og brukar timeplan som hjelpemiddel. Ved behov får du tilbod om din eigen plan for kva som skal skje etter opphaldet her.

Som ein del av behandlinga vert det lagt vekt på individuelt tilpassa fysisk aktivitet og trening. Du har tilgang til treningsutstyr og basseng, og det er fokus på allsidig rørsleglede. Ta med treningstøy, badetøy, turklede og gode sko. Du har og tilbod om å vere med på ulike formingsaktivitetar både individuelt og i gruppe.

Pårørande er ein viktig ressurs og vi ynskjer eit godt samarbeid med dei. Vi har ein barneansvarleg som har fokus på barn som pårørande.

Vi samarbeider med ulike hjelpeinstansar i kommunen, som fastlege, NAV, psykiatritenesta med fleire. Dette fordi du skal få best mogleg oppfølging etter utskriving om du skulle trenge det.


Vi ønskjer velkomen til behandlingsopphald ved DPS døgn!

Kontakt

Postadresse

Helse Førde, Psykiatrisk klinikk, DPS døgn, postboks 1000, 6807 Førde.

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Psykiatrisk klinikk - DPS døgn Førde

DPS døgn i Førde har 14 plassar og er ein del av det distriktspsykiatriske senteret (DPS) for 13 kommunar i Sunnfjord og ytre Sogn. Vi held til i eige bygg i tilknyting til Førde sentralsjukehus, berre minutt å køyre frå Førde sentrum.
Det du treng å vite før du kjem til oss
DPS døgn - Psykiatrisk klinikk - Førde

Kva med ungane når eg er sjuk?

Råd til foreldre og omsorgspersonar når familien opplever alvorleg sjukdom.
Last ned brosjyren (pdf)
Barn-som-pårørande---folder-nett.jpg