Diagnose

Diagnostisk forløp kreft

Kreft kan starte med utydelege symptom som ikkje er knytt til eitt spesielt organ. Diagnostisk pakkeforløp er oppretta for å sikre rask avklaring ved nyoppstått og uspesifikke symptom eller funn som gir mistanke om ein alvorleg sjukdom, som kan vere kreft.

Tilvising og vurdering

Når fastlegen har grunngitt mistanke om kreft skal du bli vist direkte til eit pakkeforløp for kreft. Eit pakkeforløp er eit standardisert pasientforløp som beskriv organiseringa av utgreiing og behandling, kommunikasjon/dialog med deg og dine pårørande, og dessutan plassering av ansvar og konkrete tider for forløpet.

Pasientinformasjon om pakkeforløp (helsedirektoratet.no)

Forløpskoordinatoren sørgjer for å setje opp timane for undersøkingar.

Utgreiing

I løpet av utgreiinga blir det gjort undersøkingar som skal avklare om du har kreft eller ikkje. På bakgrunn av samtale, klinisk undersøking og blodprøver vil ansvarleg lege og sjukepleiar lage ein individuell utgreiingsplan.

Vidare undersøkingar blir vurderte individuelt i kvart tilfelle. Det kan til dømes vere CT-røntgen, gastroskopi, koloskopi, mammografi, gynekologisk undersøking, undersøkingar av beinmerg og prøvar av vev (biopsi) av forstørra lymfeknutar eller svulstar.

Når resultata frå undersøkingane og prøvane er klare, vil vi som oftast kunne avklare om du har kreft eller ikkje, og tek avgjerd om diagnose, som regel i eit tverrfagleg team-møte.

Dersom du ikkje har kreft, avsluttar vi pakkeforløpet. Ved grunngjeven mistanke om kreft utan kjent utgangspunkt er vidare utgreiing individuell.

Pasientinformasjon - Utgreiing ved uspesifikke symptom på alvorleg sjukdom som kan vere kreft (helsedirektoratet.no).

Utgreiinga tek omtrent to veker.

Behandling

Når utgreiinga er avslutta, vurderer ansvarleg lege prøvesvara i fellesskap med andre spesialistar. Ved ein eventuell kreftdiagnose eller annan alvorleg sjukdom blir du raskt overført til relevant avdeling for vurdering av den vidare behandlinga.

Oppfølging

Du vil få oppfølging av den avdelinga som gir deg den vidare behandlinga, etter at utgreiinga er ferdig.

Kontakt

Førde sentralsjukehus Kreftavdelinga

Kontakt Kreftavdelinga
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.