Behandling, Strabisme

Skjeling, operasjon

Synsaksane er vanlegvis parallelle, og bileta av ting ein ser på, treff då på same område på netthinna i begge auga. Ved skjegling er ikkje synsaksane parallelle og peiker ikkje mot same punkt. Skarpsyns-området i auga vil dermed oppfatte to ulike bilete. Dette aksepterer ikkje hjernen, og ved konstant skjegling hos barn vil då det eine bildet undertrykkast, og det eine auget vil kunne bli svaksynt (amblyopt).

Etter 7-8 års alder forsvinn denne evna, og ein vil då ved skjegling kunne få dobbeltsyn, som kan vere svært sjenerande. Dei som ikkje har konstant skjegling, vil ha andre problem som til dømes hovudpine ved lesing.

Ved ein skjegleoperasjon flyttar ein på dei musklane som styrer bevegelsane av auga, på eit eller begge auga, for å få auga til å stå parallelt. Det er mange ulike typar skjegling, derfor må kvar einskild pasient behandlast individuelt med eige opplegg.

Før

Kvelden før du skal til operasjon, må du dusje og vaske håret. Du må ikkje ete eller drikke etter klokka 02.00, dersom du skal ha narkose under operasjonen neste dag. Dette gjeld også tyggegummi, drops og røyk. Du kan drikke små slurkar med vatn fram til to timar før narkosen blir gitt.

Nokre gongar blir ein innlagd på sjukehuset dagen før operasjonen. I så fall står det i innkallingsbrevet. Ta kontakt med augepoliklinikk, sjukepleiar dersom noko er uklart.

Under

Du møter til den tida og på den avdelinga som står i innkallingsbrevet. Det kan hende du får tilsendt eit plaster som inneheld bedøvande krem som du skal ha oppå handbaken. Følg instruksjonane i brevet.

Brukar du medisinar må du ta desse med til sjukehuset.

Når du møter vil du bli tatt imot av ein anestesisjukepleiar, som vil starte med førebuingane til operasjonen. Du vil få innlagt ein veneflon (kanyle) i armen din som det blir gitt medisin gjennom. Du vil og få ein medisin som gjer at du føler deg litt trøytt, før du blir følgd til operasjonsavdelinga.

Når du kjem til operasjonsavdelinga må du over i ei anna seng. Du blir her tatt imot og passa på av dei som skal gje deg medisinar slik at du skal sove. Om du har med deg nokon vaksne/pårørande kan dei vere med deg heilt til du har sovna. Du skal ligge flatt under operasjonen, men vi passar på at du ikkje vert kald eller ligg vondt, sjølv om du søv. 

Lengda på operasjonen er litt ulik, men pårørande får beskjed så snart operasjonen er ferdig, og du blir flytta til oppvakningsavdelinga. Det er mogeleg at du har fått ein bandasje på auget ditt når du vaknar etter operasjonen, denne skal vere på til neste dag. (Gjeld som regel ikkje for barn under 8 år) .

Vaksne pasientar kan av og til bli operert med lokalbedøvelse, utan full narkose.

Du vil bli kontrollert av augelege dagen etter operasjonen, og får med time til ny kontroll hos augelege etter omlag seks veker.

Etter operasjonen skal du dryppe deg med augedråpar i ca. 4 veker.

Etter

Du kan vanlegvis reise heim dagen etter at du er operert. Barn bør vere vekke frå barnehage/skule i 4-5 dagar etter operasjonen. Barn som vert operert tysdag/onsdag, kan som oftast gå i barnehage/på skule måndagen etter.

Vaksne pasientar vert sjukmelde i 1-2 veker, men dette kan variere (avhengig av yrke).

Du bør unngå å vere ute dei første 3-4 dagane etter operasjonen, på grunn av faren for å få rusk på auget. Barn kan eventuelt ta småturar med foreldre der ein ikkje kjem i kontakt med rusk (butikken, besøk etc.). Deretter vere forsiktig i 2-3 veker.

Du bør unngå å bade i klorvatn dei første 4 vekene etter operasjonen.

Det er viktig at du drypper augene slik som legen har informert om, for å unngå infeksjon i auget. Dersom det oppstår komplikasjonar som for eksempel aukande puss frå augene, ta kontakt med oss.

Kontakt

Førde sentralsjukehus Augeavdeling

Kontakt Augeavdeling

Oppmøtestad

Finne informasjonen som står i innkallingsbrevet.
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Alle kantinene i Helse Førde er opne for tilsette, pasientar og pårørande.

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen. Dei har opningstid 10.30 - 14.30.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. Her får du kjøpt varm mat og mykje anna. Den har opent 07.30 - 16.30.
I Førde finn du også ein kafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid  09.00 - 15.00. Her finn du kaffe, te, anna drikke, påsmurt og kaker m.m.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle kvardagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og bebuarar.

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Førde sentralsjukehus har sett av hundre parkeringsplassar berre for pasientar og pårørande. Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk. Er alle desse plassane opptekne, er det fleire parkeringsområde rundt Førde sentralsjukehus. Ledige plassar på desse områda kan òg nyttast av besøkande.

BLODGJEVARAR og RØRSLEHEMMA har eigne parkeringsplassar mellom anna framfor hovudinngangen og rundt om på sjukehuset sitt område. Dei som kan parkere her, har eige parkeringsløyve. Utan slikt løyve er parkering rekna som ugyldig.

Ordinær parkering for pasientar og pårørande:
Parkeringsplassen er inn frå Svanehaugvegen. Sjå blått område på kartet:

Kart over parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus
 

​I 6. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthotell.

Pasienthotellet har 22 senger. Dei er fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

​Treng du nokon å snakke med? Sjukehuspresten er til for deg anten du er pasient eller pårørande. I møte med denne omsorgstenesta kan du finne ein «fristad» og ein plass å samle tankane. I samtale med sjukehuspresten er det tid og rom for både stort og smått.

Du treng ikkje ha kristen eller religiøs tru for å ta kontakt. Det er ditt liv og dine tankar som har fokus. Det er sjølvsagt og høve til klassiske prestetenester som mellom anna sermoniar og bøn.

Uansett kva du har på hjartet er sjukehuspresten tilgjengeleg for å møte deg, der det passar deg best. Det kan vere på telefon, prestekontoret, pasientrom, i kantina eller kanskje på ein benk ute.

Ta kontakt direkte med Helene Langeland på telefon 908 79 281, eller spør personalet om å tilkalle/avtale tid med prest.

Sjukehuspresten er primært tilgjengeleg i ordinær kontortid, men kan og tilkallast til andre tider.

Kontoret er på plan 2, første dør til høgre for inngangen til kantina.

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
 

For å avgrense smitte under pandemien kan det vere andre visittider og reglar som gjeld. Sjå Smittestatus virussjukdomar​ for meir informasjon.​​

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller medmor kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Søsken til barnet og andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.