Samhandlingskalenderen

Samhandlingkalenderen omhandlar møter, kurs og konferansar innan samhandling som er relevant for legar i Helse Førde området av Vestland Fylke. Vi mottek gjerne info om slike aktivitetar slik at vi kan legge dei ut i kalenderen. Ein del ekstra viktige kurs/møter/konferanser blir også annonsert i eigne epostar frå oss.

 

Nasjonal samhandlingskonferanse for leger (tidlegare nasjonal PKO konferanse)

Dato: Torsdag 6. og fredag 7. juni. 
Stad: Losby gods ( Losby hotell - Europas best historiske hotell 2019 - Losby Gods) sør om  Oslo

“Når krybben er tom bites hestene”, sier et gammelt ordtak. Dagens virkelighet i helsetjenesten er at alle løper for å opprettholde forsvarlig drift. Samhandling blir saldert bort. Når det går galt peker alle på hverandre. Ahus tar grep og arrangerer Nasjonal samhandlingskonferanse for leger. 

Målgruppe
Samhandlingsleger, avtalespesialister, fastleger, leger i kommunale institusjoner, sykehusleger, leger i samfunnsmedisinske stillinger.

Godkjenninger
Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs i samhandling for leger i spesialisering og med 15 valgfrie kurspoeng for spesialistenes etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Samfunnsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-015, 018, 056, og 075, SAM—020 og 045.

Nasjonal samhandlingskonferanse for leger - Kompetansebroen

 

Erfaringskonferansen psykisk helse og rusarbeid - samhandlingskonferanse mellom kommunane og Helse Førde

Tid: 12.-13.06.24. Oppstart onsdag kl. 10 - ferdig torsdag kl. 13.  

Stad: Thon Hotell, Skei

Om Erfaringskonferansen

Erfaringskonferansen vert arrangert anna kvart år av Helse Førde og KS. Her er det mogleg å drøfte tilgjengeleg styringsinformasjon, erfaringar og forbetringspunkt i samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetenesta.

Innhaldet på konferansen vil vere tett knytt til praksis, og vere relatert til vekslinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Ein vil freiste å sjå nærare på korleis gjeldande samarbeidsavtalar og rutinar fungerer i den praktiske kvardagen.

Målgruppa er leiarar og tilsette både i første- og andrelinjetenesta som har sin arbeidskvardag i dette «samhandlingsrommet», samt brukar- og pårøranderepresentantar.

Årets tema er psykisk helse og rusarbeid.

Erfaringskonferanse 2024 - Jun 12, 2024 | Checkin

 

Diabetesforum Vestland 

Tid: 14.11.24. kl. 10-15.30.  - 6 godkjente kurstimar/del av emnekurs

Godkjent som emekurs (totalt 15 timar) saman med 9 timars digitalt kurs live på Zoom som går den 03.09, 17.09, og 24.09 frå kl. 18-21.  Mulegheit for å sjå opptaka i etterkant.   

https://www.diabetes.no/diabetesforum24

 

Sist oppdatert 02.05.2024