Behandling

Rus, poliklinisk behandling

Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) omfattar tilbod om polikliniske tenester. TSB er heimla i spesialisthelsetenestelova, og pasienten sine rettar går fram av pasientrettighetsloven.

Før

Før første behandlingstime vil du få eit brev med informasjon om tidspunkt og oppmøtestad.

Under

Eit poliklinisk behandlingstilbod består av individuelle samtalar, eventuelt par- og familiesamtalar. Vi kan også gi eit tilbod om gruppesamtalar.

Etter

Etter avslutta poliklinisk behandling sender vi ei epikrise til deg og til den som tilviste deg. Epikrisa oppsummerer innhaldet i behandlinga og forslag til vidare behandling og/eller andre tilbod.

Kontakt

Psykisk helsevern