Diagnose

Augekatarr

Det er ulike former for augekatarr (konjunktivitt). Augekatarr kan ofte komme av allergi, virus eller bakteriar, og han kan vere akutt eller kronisk. Det er i seg sjølv ikkje ein farleg augesjukdom. Augekatarr blir diagnostisert og blir vanlegvis behandla hos fastlegen. Dersom dette ikkje gir noka betring, kan fastlegen vurdere å vise deg til augelege.

Øyekatarr kjennetegnes av rennende, røde eller såre øyne. Ved kraftig øyekatarr, bør du kontakte lege.

Les meir på helsenorge.no

Årsaker

Bindehinna er ei tynn, gjennomsiktig hinne som knyter saman augelokket til augeeplet. Dette gjer at partiklar ikkje kan komme bakover i augehòla. Behandlinga du får er avhengig av symptoma og kva augekatarr du har.

Tilvising og vurdering

Dersom du har vore behandla hos fastlege og har forverring eller inga betring av augekatarren, kan fastlegen vurdere å vise deg til augelege. Fastlegane viser som oftast til avtalespesialist utanom sjukehus. Ventetida for å komme inn hos augelege kan variere noko, avhengig av opplysningane om ditt tilfelle som er gitt i tilvisinga.

For å utelukke kva augekatarr det er og for å gi rett behandling til pasienten er det viktig at fastlegen har sett på ulike faktorar. Det kan vere:

 • Er det hevelse rundt auget?
 • Er auget klistra igjen om morgonen?
 • Kva farge er det på pusset?
 • Har pasienten ein kjend allergi frå før?
 • Er det svie og kløe i auget/auga?
 • Er augekatarr einsidig eller på begge auga?
 • Er det starta opp med behandling og i tilfelle kva behandling er gitt?

Fastlegen bør ta synstest av pasienten dersom det er mogleg. Det blir teke synstest av kvart auge for seg sjølv og av begge auga.  

Utgreiing

Augelegen vil stille deg ulike spørsmål for å kartleggje kva type augekatarr du har. Nokre av spørsmåla kan vere om det er andre i familien som har augekatarr eller om du er forkjøla eller tett i nasen. Legen vil også spørje deg om du er plaga med svie og kløe i auget/auga og om auget/auga er klistra igjen om morgonen.

Dersom du har fått medisinsk behandling av fastlegen din, er det viktig at du informerer augelegen om dette. Dette skal også komme fram i tilvisinga frå fastlegen. Augelegen kan også finne det nødvendig med fleire undersøkingar. For å finne ut kva bakteriar som er årsaka til augekatarren, kan det takast ulike dyrkingsprøvar.

Behandling

Augekatarr kan komme av bakteriar, virus eller allergi. Han kan vere akutt eller kronisk. Den vanlegaste behandlinga er augedropar eller augesalve. Ved allergi kan det også vere aktuelt å bli behandla med allergitablettar.

Dersom du har sterke symptom, kan det hjelpe å skylje auget kvar morgon. Dette kan vere med på å redusere plagene. Du kan skylje med augebadevatn utan konserveringsmiddel. Dette kjøper du på apoteket. Du kan også koke opp vatn med salt i og bruke dette når det er lunkent. Du må prøve å unngå plassar der det er røyk, vind og kulde. Det er også lurt å unngå maskara og augemiddel med konserveringsmiddel i. Alle desse faktorane kan vere med på å forverre plagene.

Oppfølging

Det er viktig å vaske hendene godt, og det er lurt å ha separate handkle. Smitten skjer gjennom kontaktsmitte eller ved at du rører på same gjenstanden, som til dømes dørhandtak. Augekatarr kan også smitte via dropesmitte.

Ver merksam

Personar kan reagere ulikt på medisinar. Dersom symptoma endrar seg, er det viktig at du raskt tek kontakt med legen din.

Kontakt

Førde sentralsjukehus Augeavdeling

Kontakt Augeavdeling

Oppmøtestad

Finne informasjonen som står i innkallingsbrevet.
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Alle kantinene i Helse Førde er opne for tilsette, pasientar og pårørande.

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen. Dei har opningstid 10.30 - 14.30.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. Her får du kjøpt varm mat og mykje anna. Den har opent 07.30 - 16.30.
I Førde finn du også ein kafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid  09.00 - 15.00. Her finn du kaffe, te, anna drikke, påsmurt og kaker m.m.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle kvardagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og bebuarar.

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Førde sentralsjukehus har sett av hundre parkeringsplassar berre for pasientar og pårørande. Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk. Er alle desse plassane opptekne, er det fleire parkeringsområde rundt Førde sentralsjukehus. Ledige plassar på desse områda kan òg nyttast av besøkande.

BLODGJEVARAR og RØRSLEHEMMA har eigne parkeringsplassar mellom anna framfor hovudinngangen og rundt om på sjukehuset sitt område. Dei som kan parkere her, har eige parkeringsløyve. Utan slikt løyve er parkering rekna som ugyldig.

Ordinær parkering for pasientar og pårørande:
Parkeringsplassen er inn frå Svanehaugvegen. Sjå blått område på kartet:

Kart over parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus
 

​I 6. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthotell.

Pasienthotellet har 22 senger. Dei er fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

​Treng du nokon å snakke med? Sjukehuspresten er til for deg anten du er pasient eller pårørande. I møte med denne omsorgstenesta kan du finne ein «fristad» og ein plass å samle tankane. I samtale med sjukehuspresten er det tid og rom for både stort og smått.

Du treng ikkje ha kristen eller religiøs tru for å ta kontakt. Det er ditt liv og dine tankar som har fokus. Det er sjølvsagt og høve til klassiske prestetenester som mellom anna sermoniar og bøn.

Uansett kva du har på hjartet er sjukehuspresten tilgjengeleg for å møte deg, der det passar deg best. Det kan vere på telefon, prestekontoret, pasientrom, i kantina eller kanskje på ein benk ute.

Ta kontakt direkte med Helene Langeland på telefon 908 79 281, eller spør personalet om å tilkalle/avtale tid med prest.

Sjukehuspresten er primært tilgjengeleg i ordinær kontortid, men kan og tilkallast til andre tider.

Kontoret er på plan 2, første dør til høgre for inngangen til kantina.

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
 

For å avgrense smitte under pandemien kan det vere andre visittider og reglar som gjeld. Sjå Smittestatus virussjukdomar​ for meir informasjon.​​

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller medmor kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Søsken til barnet og andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.