Nordfjord psykiatrisenter

Nordfjord psykiatrisenter (NPS) er det distriktpsykiatriske senteret for deg som bur i Stad, Gloppen, Stryn og Kinn. Vi tilbyr spesialistbehandling innan psykisk helsevern og rus. Vi held til på Nordfjordeid, rett nedanfor Nordfjord sjukehus. Det er fastlegen din eller NAV som kan tilvise deg til behandling her. Vi har eit ambulant team med akuttfunksjon. Den som treng hjelp, pårørande, eller tilsette i hjelpeapparatet kan ta direkte kontakt med teamet for rask vurdering. Du finn telefonnummeret til ambulant team ved å klikke på lenkja nedanfor. Senteret er delt inn i tre seksjonar; NPS Døgn, NPS Dag og NPS Rus. Du finn meir informasjon om seksjonane nedanfor.

Pasientbrosjyre Nordfjord DPS

Mål for Nordfjord Psykiatrisenter

 

Seksjon dag består av vaksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant team. Poliklinikken utgreier og behandlar dei fleste psykiske lidingar. Poliklinikken har ruskonsulent og spesialkonsulent for psykiske lidingar ved psykisk utviklingshemming. Ambulant team tilbyr behandling på Nordfjord psykiatrisenter eller der pasientane elles ynskjer, til dømes heime hjå folk. Teamet tilbyr òg akutthjelp ved psykiske kriser.
Les meir om NPS Dag

Døgnavdelinga til Nordfjord psykiatrisenter er for deg som treng innlegging på grunn av psykiske vanskar. Det kan mellom anna vere grunna psykose, utprøving av medisinar, alvorleg depresjon, bipolar liding eller anna som gjer kvardagen ekstra vanskeleg i ein periode. Det er fastlegen din som tilviser deg hit.
Les meir om NPS Døgn

Seksjon for rusbehandling er eit fylkesdekkjande tilbod som gjev tverrfagleg spesialisert behandling til menneske over 18 år med alle typar rusproblem. Seksjonen har ti døgnplassar, to av desse er brukarstyrte.
Ved seksjon for rusbehandling kan ein verte innlagt for inntil tre månader. Ein vil då få grundig rusfagleg, psykiatrisk, somatisk og sosial utgreiing og individualisert og kunnskapsbasert behandling.
Dersom ein pasient treng medisinsk avrusning der det er risiko for alvorlege komplikasjonar, er det Medisinsk avdeling i Helse Førde som har ansvaret for dette.
Les meir om NPS Rus

Tilvising:
Når ein pasient treng hjelp frå spesialisthelsetenesta for psykisk helse eller rusproblem, kan de tilvise til Nordfjord psykiatrisenter. Dersom vi ikkje sjølv har turvande kompetanse, vil vi ta ansvar for å vise pasienten vidare til rette instans.
https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/informasjon-til-kommunehelsetenesta

Samarbeid med kommunar
Rettleiing: 
Alle kommunane i Nordfjord har ein månadleg konsultasjonsdag der overlege kjem til kommunen og yter dei tenestene det er ønskje om.
For tida er oppgåva fordelt slik:
Kinn Kim Øivind Larsen
Gloppen Trond F. Aarre
Stad –  Trond F. Aarre
Stryn Trond F. Aarre


Meldingsutveksling:
Vi rår til bruk av elektroniske meldingar i form av Forespørsel og PLO-meldingar. Dei kjem snøgt fram til rette vedkomande og vert svarte på ved første høve.

Akuttinnlegging
Psykiatrisk klinikk i Førde har ansvaret for øyeblikkeleg hjelp-innleggingar i Sogn og Fjordane, men Nordfjord psykiatrisenter kan ofte vere til hjelp også i akuttsaker. Vi rår til at ein går fram slik:
1. Ring ambulant team. Telefon 415 30 370 kvardagar kl. 08.00-21.30, helg og høgtid klokka 10.00-16.30 . Utanom desse tidene: ring Nordfjord legevakt på telefon 116117. Teamet kjenner oftast pasienten, har journalopplysningar og oversikt over pågåande behandling. Teamet disponerer også akuttplass på psykiatrisenteret.
2. Når straksinnlegging på lukka post i Førde er uomgjengeleg naudsynt, ring 57 83 90 00 og be om å få snakke med forvakta på Psykiatrisk klinikk.
Les meir her:

https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykiatrisk-klinikk-akutt-dogn

Dersom du treng akutt hjelp har vi eit ambulant team. Den som treng hjelp, pårørande eller tilsette i hjelpeapparatet, kan ta kontakt med teamet for rask vurdering. Telefonnummer til vakttelefon er: 41530370.  Der vil du og ein terapeut saman kartlegge dine behov og korleis vi best kan hjelpe deg vidare.
Tilbodet er ope for Nordfjord legevakt og Gloppen legevakt heile døgnet. Ordinær opningstid: Kl. 08.00 – klokka 21.30 kvardagar og klokka 10.00 – 16.30 helg og heilagdagar. Tenesta er bemanna med psykolog eller høgskuleutdanna terapeut. Terapeuten kan ta kontakt med lege ved behov. Utrykning ved lege inngår ikkje i tenesta. Pasientar kan, etter tilvising frå legevaktslege, få tilbod om vurdering innan to timar. Vurderinga skjer i Nordfjord legevakt sine lokale utanom ordinær opningstid.

Som pasient har du mange lovfesta rettar. Det er til dømes rett til behandling innan ein tidsfrist, rett til å klage, rett til å få dekka kostnader ved reise, rett til innsyn i eigen journal med meir. Du kan lese meir om rettane du har ved å følgje lenkjene under. Du kan også ta det opp med din aktuelle behandlar.


Meir om pasientrettar:
https://helse-vest.no/rettar  
https://helse-forde.no/om-oss/rettar-og-moglegheiter  
Pasientreiser
https://helse-forde.no/om-oss/rettar-og-moglegheiter/pasientreiser
Rettar innan rusbehandling
https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/pasientrettar-og-samhandling  
Om teieplikt:
https://helse-forde.no/om-oss/rettar-og-moglegheiter/teieplikt  

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som er pasient eller pårørande, eit heilskapleg og føreseieleg behandlingsforløp utan unødig ventetid. Du skal i større grad få vere med og påverke behandlinga, og behandlinga skal evaluerast systematisk undervegs. Pakkeforløpa skal innførast trinnvis frå 1. januar 2019.
Helsedirektoratet om pakkeforløp for psykisk helse og rus  

God involvering av pårørande er eit prioritert behandlingsmål. Spesialisthelsetenesta har klare lovfesta forpliktingar i høve til pårørande, ikkje minst barn som er pårørande. Ved kvar seksjon på på NPS er det ein som er ansvarleg for born som pårørande. Alle born skal få tilbod om samtale. Sjå meir informasjon under kvar seksjon. Du kan også ta kontakt med seksjonsleiar for å få informasjon om kva støttetilbod vi kan tilby. 
Meir om å vere pårørande
https://helsenorge.no/parorende  

Vi skal betre folkehelsa i Nordfjord kva gjeld psykisk helse og bruk av rusmiddel.  Vi skal kjempe mot stigmatisering, kategorisering, utstøyting og diskriminering. Våre grunnleggjande verdiar er likeverd, respekt, medverknad og omsorg.

Våre mål er at:

  • Pasientane blir møtte med respekt og eit ope sinn og opplever seg som likeverdige samarbeidspartar.
  • Pårørande opplever omsorg og interesse og blir sett på som ein ressurs.
  • Kommunane er fagleg likeverdige og blir tekne med i tenesteutvikling og godt samarbeid.
  • Styresmaktene veit at vi er trufaste mot samfunnsmandatet og set den nasjonale helsepolitikken ut i livet.
  • Dei tilsette kjenner seg verdsette og har ein trygg arbeidsplass som er personleg utviklande.

En mann i dress

Trond F. Aarre

Avdelingssjef Nordfjord psykiatrisenter

trond.fjetland.aarre@helse-forde.no 57 86 43 41
En kvinne med briller

Synnøve Merethe Johnsen

Seksjonsleiar NPS Døgn

synnove.merethe.johnsen@helse-forde.no 57 86 43 35Seksjonsleiarrus.jpg

Arild Krogh Nøstdal

Seksjonsleiar NPS Rus

arild.krogh.nostdal@helse-forde.no 57 86 43 42
En mann med skjegg

Børre Taklo

Seksjonsleiar NPS Dag

91314965

Kontakt

Postadresse

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter, postboks 1000, 6807 Førde.

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Psykiatrisenteret:
Sjukehusvegen 9, 6770 Nordfjordeid.

En bygning med en fontene i fronten

Nordfjord psykiatrisenter

Sjukehusvegen 9

6770 Nordfjordeid

Buss

Nordfjordeid Rutebilstasjon ligg i Nordfjordeid sentrum og er om lag ein kilometer frå psykiatrisenteret/BUP/sjukehuset.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Nordfjordeid er det også bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som er pasient eller pårørande, eit heilskapleg og føreseieleg behandlingsforløp utan unødig ventetid. Du skal i større grad få vere med og påverke behandlinga, og behandlinga skal evaluerast systematisk undervegs.
Meir informasjon til deg som er pasient eller pårørande
To hender

Kva med ungane når eg er sjuk?

Råd til foreldre og omsorgspersonar når familien opplever alvorleg sjukdom.
Last ned brosjyren (pdf)
Barn-som-pårørande---folder-nett.jpg