Styret i Helse Førde

Styret i helseføretaket er øvste ansvarlege organ i føretaket, med ansvar for drifta. Styret skal leggje til rette for at helseføretaket kan yte gode og likeverdige spesialisthelsetenester til befolkninga. Dei årlege oppdragsdokumenta og styringsdokumenta dannar grunnlaget for styret sitt arbeid. Styret i Helse Førde HF har 11 medlemmer. Sju er eigaroppnemnde, medan fire er valde av og blant dei tilsette. Alle er likestilte medlemmer av styret. I tillegg har styret ein representant frå brukarorganisasjonane som har tale- og forslagsrett. Under finn du medlemmene i styret i Helse Førde, slik det ser ut frå 5. februar 2024.

Styremedlemmer (sist endra 5. februar 2024)

Eigaroppnemnde representantar:

Styreleiar Ole Gunnar Krakhellen
Nestleiar Marit Hermansen (styremedlem også tidlegare, ny som nestleiar)
Styremedlem Aud Ingrid Espeland
Styremedlem Arne Johannessen (ny)
Styremedlem Thomas Vingen Vedeld
Styremedlem Silje Skaar Sunde (ny)
Styremedlem Erik M. Hansen (ny) 

Tilsetterepresentantar:

Styremedlem Lena Thorsnes 
Styremedlem Kari Sunde Kvile 
Styremedlem Randi Aven 
Styremedlem Torfinn Heggland
Brukarrepresentant Marita Aarvik

​Møteplan 2024

  • ​25. januar: Førde sentralsjukehus
  • 6. mars: Førde sentralsjukehus (fellesmøte styra i Helse Vest og Helse Førde)
  • 23. mai: Førde sentralsjukehus
  • 21. juni: Lærdal sjukehus
  • 26. september: Førde sentralsjukehus
  • 24. oktober: Nordfjord sjukehus
  • 28. november: Førde sentralsjukehus
  • 19. desember: Førde sentralsjukehus

Tidlegare styremøte

Sist oppdatert 06.03.2024